ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อซ้ำ หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งรหัสที่ท่านต้องการพร้อมชื่อ-นามสกุลของท่าน เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลอื่นของท่านที่ลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการโรคมะเร็งปอด ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด
1นางณิชาพร บุญรอดงานวิสัยญีพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี
2นางสาวฤดี ทรงแสงธรรมงานวิสัยญีพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี
3นางสาวกัลยาณี พรรณอินทร์โรงพยาบาลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วสระบุรี
4นางสาวพจนา ปัญญาใสโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้ว
5นางสาววาสนา คูณหาโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้ว
6นางสาวจุฑามาศ สวนมาัลัยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
7นางอัมไพ เก่งการพานิชโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทรา
8นางเตือนใจ ศิริรักษ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทรา
9นางภาพร ยันตะกนกโรงพยาบาลโสธราเวชฉะเชิงเทรา
10นางจริยา เครือคำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครสกลนคร
11นางภาวดี เปี่ยมฟ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี
12นางจินตนา แสงประเสริฐโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี
13นางเยาวภา กระแสสินธุโกมลโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทรา
14นางสาวกุลธิดา แซ่ตั๊นโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
15นางสาวพิทยา ยังโหมดกลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี
16นางมะลิวัลย์ สิงหบุตรกลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
17นางสาวศราวณีย์ เตวิทย์โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร
18นางนารี ชูอินทร์โรงพยาบาลท่าโรงช้างสุราษฎร์ธานี
19นางสาวสุวรรณี สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลระยองระยอง
20นางสาวจิรภัทร ชุ่มศิริโลหิตวิทยาและเคมีบำบัดชลบุรี
21นางจิตติมา สมบัติไทยโรงพยาบาลระยองระยอง
22นางสาวภัทรพร ใจเย็นโลหิตวิทยาและเคมีบำบัดชลบุรี
23นางดุษฎี กาศขุนทดโลหิตวิทยาและเคมีบำบัดชลบุรี
24นางสาวเพ็ญประภา รามรงค์สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
25นางสาวทิพวรรณ วัฒนเวชโรงพยาบาลระยองระยอง
26นางสาวปิยวรรณ ทวีประดิษฐ์โรงพยาบาลระยองระยอง
27นางชมพูนุท โยทองยศโรงพยาบาลระยองระยอง
28นายวินัย ปะสิ่งชอบโรงพยาบาลมาบตาพุดระยอง
29นางอังคณา สมนึกโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี
30นางสาวสาวิตรี สลับศรีโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี
31นางยินดี สินพรโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี
32นางวรรณี นาคเอี่ยมโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี
33นายรังสันต์ ไชยคำโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
34นางนุชศรา ประจันตะเสนกลุ่มงานโภชนศาสตร์ขอนแก่น
35นายนิคสันต์ บุตรศรีวงค์กลุ่มงานโภชนศาสตร์ขอนแก่น
36นางสาวชุติมา น้อยวังหินกลุ่มงานโภชนศาสตร์ขอนแก่น
37นางสาวอรอนงค์ ยอดพุฒกลุ่มงานโภชนศาสตร์ขอนแก่น
38นางสาวอารีญาภรณ์ ปะนามะโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์
39นางสาวกานต์พิชา งามตาโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี
40นางวาทินี ตุ้มเจริญโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
41นางสาวเจนจิรา แดงศรีโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
42นางชุติมา แสนภูมิโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
43นางอภิชญา อำนาจไพบูลย์สุขโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
44นางสาวเอื้อมพร ศรีไล้โรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
45นางอารมณ์ โตรุ่งโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
46นางขวัญสุดา สำลีโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
47นางวัลลีย์ ตั้งกิจจาวิสุทธิ์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรี
48นางสาวนิรินธน์ญา วรหาญหน่วยเคมีบำบัดกาญจนบุรี
49นางจุฑารัตน์ อู่วิเชียรโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทรา
50นางนพวรรณ เกตุก่อผลกลุ่มงานโภชนศาสตร์สระบุรี
51นางสาวนิชาภา พรรณากลุ่มงานโภชนศาสตร์สระบุรี
52ภญ.น.ต.หญิงวรรส วรวงศ์งานเคมีบำบัด แผนกผลิตชลบุรี
53นางวชิราภรณ์ วิสุวรรณโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชฃธานีอุบลราชธานี
54ภญ.ศิวพร พงศ์พรอนันต์งานเคมีบำบัด แผนกผลิตชลบุรี
55นางสาวนารี จึงศรีพันธ์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
56นางวันเพ็ญ วิวิธสิริโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร
57นางสาวจิราภรณ์ วรสิทธิ์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
58นางสาวดวงฤดี มณีวงษ์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
59นางมาลินี ปัญญาคำเลิศโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร
60นพ.อนุชิต บางมณีโรงพยาบาลพิจิตรพิจิตร
61นางสิริลักษณ์ บุญรอดโรงพยาบาลพิจิตรพิจิตร
62นางสาวธัญญาพร สุตโทหอผู้ป่วยสามัญหญิง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
63นางสาวอติภา ทองเพชรโรงพยาบาวัดญาณสังวรารามชลบุรี
64นพ.กรัณย์ พรหมมีรพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
65นางสาวกมลวรรณ ลิขิตโรงพยาบาลระยองระยอง
66นางสาวดุริยา ฟองมูลโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปาง
67นางอรอุมา โกมาสถิตย์โรงพยาบาลระยองระยอง
68นางสุกัญญา ขจรรัตน์โรงพยาบาลระยองระยอง
69นางสาวอนงค์นาฎ สุขหลาย โรงพยาบาลเขาสมิง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราดตราด
70นางวีนัส สาระจรัสโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรี
71นางรัชดาพร รังผึ้งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
72นางนวนันท์ ปวิชญาทรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
73นางอนงค์ บูรณสมพจน์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
74นางรุ่งนภา คำนาคโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
75นางจินตนา มาเอี่ยมโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
76นางสาวนภัสสรณ์ พิริยศิรนนท์โรงพยาบาลหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
77นางสาวปัทมาวดี ช้างเพชรโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนกาญจนบุรี
78ภก.พิพัฒน์ สิทธิศักดิ์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
79นางทิพวัลย์ ศรีวรรณะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
80นางสาวราภรณ์ ศุภนิกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี
81นางสาวกัญญารัตน์ อมรสินสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
82นางสาววณิชยา พิมพวงสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
83นางสาวกมลวรรณ กันทะตารพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชาชลบุรี
84นางสาวภาวนา พูลเพิ่มรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชาชลบุรี
85นางสาวขวัญรวิ ทองอั๋นรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ.ศรีราชาชลบุรี
86นางสาวอโณมา ทอดสนิทร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
87นางสาวรุจิรา สุปันร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
88นางสาวรังสิมา มุกดาหารร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
89นางอรวรรณ ภูผาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
90นางสาวสายชล เนาวรัตน์ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
91นางปรารถนา โพธิ์สวัสดิ์รพ.บ้านแพ้ว (องคืการมหาชน)สมุทรสาคร
92ภก.ภาณุวัฒน์ ปัญญาสาโรจน์รพ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร
93นางสาวเบญจมาศ คงสมบัติโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นเนลชลบุรี
94นางสาววนิดา ศศะนาวินโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
95นางสาวฐิรยา ผลพานิชโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ชลบุรี
96นางสาวอารีรัตน์ ปิยะวาทินทร์ศัลยกรรมอุบัติเหตุหญิงชลบุรี
97นางสาว วรรณภา พลเยี่ยมศัลยกรรมอุบัติเหตุหญิงชลบุรี
98นางสาววิภาดา ช่างประเสริฐพิเศษศัลยกรรม (ฉ.7)ชลบุรี
99นายวิษณุกรณ์ โอยาศัลยกรรมอุบัติเหตุทั่วไปชลบุรี
100นางสาวฑิตาพันธุ์ ธรรมเรืองศัลยกรรมอุบัติเหตุทั่วไปชลบุรี
101นางชื่นจิตร พุทธตรัสพิเศษศัลยกรรม (ฉ.8)ชลบุรี
102นางสาวเบญจมาศ ลิ่มลี้หอผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ
103นางณัฐปาลิน บุญใสตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาส
104นางสาวอลิสา เดชวรพันธ์โรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรี
105นางสาวชนกพร ธีระจินดาชลโรงพยาบาลเอกชลชลบุรี
106นางสาวศศิประภา หลีเกษมโรงพยาบาลเอกชลชลบุรี
107นางสุภาวดี ชูพงษ์โรงพยาบาลชลบุรี
108ภญ.วรลัคน์ ไชยเดือนโรงพยาบาลราชบุรีราชบุรี
109นางสาวอัจฉรา ซองคำพิเศษอายุรกรรมอุบลราชธานี
110นางสาวราตรี แซ่เอาร.พ.สมเด็จ ณ ศรีราชาชลบุรี
111นางสาวรสริน เหมือนเหลาอายุรกรรม5อุบลราชธานี
112นางอุษณา แต้ประยูรโรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์
113นางสาวตลับเพ็ชร แคล้วคลาดรพ.ชลบุรีชลบุรี
114นายภัคศรัณย์ เนื่องวรรณะโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานี
115นางสาวอรพรรณ สุดใจนาคร.พเกาะสีชังชลบุรี
116ภญ.มนรดา พิพรรธนัชกุลกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัย
117นางลัดดาวัล ฟองค์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
118นางมนทิรา รื่นศิริกุลโรงพยาบาลสงขลาสงขลา
119นางปราณี ลือวิศวกุลโรงพยาบาลสงขลาสงขลา
120นางสาวไปรมา ขุนโมกข์โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์
121นางสาวรินท์ลภัส ศิวรัชตนันท์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
122นางพรพิมล วงษ์ศรีวอเคมีบำบัดศัลยกรรมอุดรธานี
123นางสาวศรัญญา จูมศรีสิงห์ศัลยกรรมหญิงอุดรธานี
124นางภัทรริกา ภู่ทวีเคมีdaycareอุดรธานี
125นางสาวจิตรา กองชนะอายุรกรรมชั้น7อุดรธานี
126นางสาวหฤดี พฤติสารอายุรกรรมชั้น7อุดรธานี
127นางธารีรัตน์ มัฆนาโสโรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานี
128นางสาวนิตยา เอมน้อยรพ.ตาคลีนครสวรรค์
129นางสาวมุจรินทร์ ขันแก้วโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานี
130นางสาววริศรา ท่าหินโรงพยาบาลตราดตราด
131นางดวงกมล พิมาลย์โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานี
132นางพิมลวรรณ พรหมสุวรรณ์รพ.มะเร็งชลบุรีชลบุรี
133นางฉัตรจณา ศรีหล้าหน่วยตรวจเคมีบำบัดอุบลราชธานี
134นางสาวเอื้อมพร รอดศิลารพ.ศรีสวรรค์นครสวรรค์
135นางสาวดวงใจ สุขวิสุทธิโชติโรงพยาบาลเอกชลชลบุรี
136นางมัททาว์ ชูเกษมรัตน์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
137นางพิพัฒน์ สุขสถิตย์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
138นางรักชนก อาษาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี
139นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตติวรพันธ์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
140นางศรีไพร อ้ายวงศ์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
141นางสุภาภรณ์ ชูตระกูลโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี
142นางแววตา คำมั่นคงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี
143นางสาวจิราภา คนรู้ห้องผ่าตัดชลบุรี
144นางกันตา โกสุมภ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี
145นางสาววรรณกร จันทะวงษ์พญาไทศรีราชาชลบุรี
146นางโสภา ละมัยกุลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
147นางสาวจารุวรรณ แป้นน้อยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
148นางสาวณัฐรดา แฮคำโรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรี
149นางทิพาพร บุญมานะศูนย์ประสานงานอุบลราชธานี
150นางพัชราภรณ์ มงคลสิทธิศิลป์ศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรี
151นางสาวอังจินันท์ อังสุพานิชโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
152นางสาวประทุมมาศ จับโจรรพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
153นางจุฬารัตน์ สุนนท์นามศัลยกรรมอุบัติเหตุสมุทรปราการ
154นางวรรณี วุฒิเกตุอุบัติเหตุและฉุกเฉินสมุทรปราการ
155นางสาวพิมพ์ชนา ประชากุลอายุรกรรมหญิง 1 ลพบุรี
156นางสาวกิตติมาพร โยธารักษ์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
157นางเบญจมาส อัมพรเพ็ชร์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี
158ภญ.ณัฐกานต์ นามแก้วโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
159นางสโรชา เล็กน้อยโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรีชลบุรี
160นางสสุภัค ปานเจริญโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรีชลบุรี
161นางสาวศุภวดี สิงหะสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
162นางจารุวรรณ ทองดีรพ.ตราดตราด
163นางไพรินทร์ นิลสนธิโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
164นางสาวอัมพิกา แสนมั่นอายุรกรรมชาย 1อุตรดิตถ์
165นางสาวศิริสุภรณ์ มันปาติกลุ่มงานโภชนศาสตร์กาฬสินธุ์
166นางสาวนัฐพร พลเยี่ยมกลุ่มงานโภชนศาสตร์กาฬสินธุ์
167นางสาววัชราพร ถวิลโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรี
168นางวราภรณ์ เกตุศรีเมฆโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
169นางดาวรุ่ง เทพสุวรรณโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรี
170นางสิริรัตน์ สมนึกรพ.ระยองระยอง
171นางสุนิสา เรืองอร่ามโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
172นางวัฒนา บุปผาเจริญโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
173นางกาญจนา ปอคูสุวรรณโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
174นางเตือนใจ มีแก้วโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
175นางสาวจันทิมา ฟักบางโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
176นางนุสรา วงษ์พานิชโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
177นางวิภารัตน์ บุญมั่นโรงพยาบาลบ้านค่ายระยอง
178นางสมทรง เจริญเมืองโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีจันทบุรี
179นางสาวอังศนา พงค์ยี่ล่าร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
180นางสาวเจ๊ะแวซง โต๊ะแวมะสถาบันราชประชาสมาสัยสมุทรปราการ
181นางสาวกนกอร โต๊ะลาใบสลามรพ.ปทุมธานีปทุมธานี
182นางสาวเบ็ญจา มุกสกุลหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแกลงระยอง
183นางสาวจุฑารัตน์ ภรวาปีโรงพยบาลอุดรธานี หอผู้ป่วยศัยกรรม 5อุดรธานี
184นางสาวอัจฉรา สุจาจริงศัลยกรรมหญิงเชียงราย
185นางนวลอนงค์ วงค์สถิตย์หอผู้ป่วยพิเศษสมเด็จย่าศัลยกรรมเชียงราย
186นางสาวเตือนใจ จิรัคคกุลโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรี
187นางสาวพรทิพย์ ศรีสถิตย์ธรรมโรงพยาบาลแกลงระยอง
188นายณรงค์ชัย สมใจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้ว
189นายวันชัย คงคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้ว
190นายเตชินท์ ศรีสมพงษ์โรงพยาบาลโพธารามราชบุรี

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 8

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด
1นายทนง กำลังมากรพ.จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานคร
2นางสาวโชติกา อินทองแก้ว รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยชลบุรี
3นางสมใจ เลาหะพิพัฒน์ชัยห้องชันสูตรโรค ร.พนครนายกนครนายก
4นางสาวพรพิมล พยุหไพศาลหน่วยเซลล์วิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานคร
5นางศิริลักษณ์ รวมทรัพย์กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ร.พ.บ้านโป่งราชบุรี
6นางอัญ สุนทรธนาโชติงานเซลล์วิทยา ชัยภูมิ
7นางสุภาพร คำเพราะงานเซลล์วิทยา ลำพูน
8พญ.จารุวรรณ นิสากรเสนรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยชลบุรี
9นางสาววราภรณ์ เอกวงศ์ฝ่ายพยาธิวิทยากายวิภาคชลบุรี
10นายประพันธ์ สุขสุเดชบริษัท แล็บเฮาส์ ชลบุรีชลบุรี
11นางสาวยุวดี ริ้วตระกูลโรงพยาบาล อินทร์บุรีสิงห์บุรี
12นายนิคม คำเพราะงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาเชียงใหม่
13นายวิฑูรย์ มะบุตรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯกรุงเทพมหานคร
14นพ.ธนบัตร ตรีบุพชาติสกุลกลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ขอนแก่นขอนแก่น
15นางสาวชุติมา แก้วตีนแท่นกลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ขอนแก่นขอนแก่น
16นางสุพรรณี อุ่นอบงานเซลล์วิทยาประจวบคีรีขันธ์
17นางสาวปัณณธร ศิริเวชภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
18นางสุชารีย์ ภุ่แก้วพยาธิวิทยามหาสารคาม
19นางจริยาภรณ์ ตื่นเต้นดีกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์
20นางนฤมล วรเนตรสุดาทิพย์เซลล์วิทยาปทุมธานี
21นางบุษบวรรษ ปิงวังงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคเชียงราย
22นายสุรศักดิ์ ทศวงศ์วรรษงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคเชียงราย
23นายวิวัฒน์ วุฒิช่วยงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคเชียงราย
24นางสาวศรีสุดา กล่อมเกลาเซลล์วิทยานครสวรรค์
25นางสาวอรอุมา สวนเรืองเซลล์วิทยานครสวรรค์
26นางโสภา สวนส้มจีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีราชบุรี
27นายศุภกิตติ์ พะวันกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคแพร่
28นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรกลุ่มงายพยาธิวิทยากายวิภาคกำแพงเพชร
29นางศศิรัศมิ์ เวสสะสุนทรกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
30นางพรชาลี ใจวงษากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตาก
31นายอำนวย ปั้นงามกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาคสุโขทัย
32นางสาวธีราพร เปลี่ยนประเสริฐรพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัย
33นายหัตถพันธ์ ศิริอักษรโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
34นางสาวสุวารี ศิวะทัตสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
35นายพล กองแก้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
36นายวีระพงษ์ ไผ่ล้อมสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
37นายธวัชชัย ชลฤทธิ์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัย
38นางสาวกีรติ ข่าขันธ์มาลีงานเซลล์วิทยาสุรินทร์
39นางสาวศุทธินี สารทรงพยาธิวิทยา ชลบุรี
40นางอรุณี สัพบุรุษพยาธิวิทยา ชลบุรี
41นายสุรศักดิ์ วัฒนกูลพยาธิวิทยา ชลบุรี
42นางสาวพุทธิชานันท์ เกิดพรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานี
43นางสาววริษา เจริญเวชงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาคร
44นายร.ต. สมควร แผลงฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ชลบุรี
45นางสาวสุภาพร ยิ่งยงรพ.สมเดฝ้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ชลบุรี
46นางสาวสุภาภรณ์ โจมฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ชลบุรี
47นางสาวจินตนา จักไสยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตาก
48นางสาวยุวเรศ ทรายแก้วงานเซลล์วิทยา แผนกพยาธิวิทยากายวิภาคสระบุรี
49นางสาวนาภาพร ลิ่มพรเจริญเซลล์วิทยา พยาธิวิทยากายวิภาคสงขลา
50นายเทพฤทธิ์ สงวนไวพานิชกุลรพ.จุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานคร
51นางดวงใจ เซ่งเหลียนเซลล์วิทยาพยาธิวิทยากายวิภาคระนอง
52นางอรุณพรรณ กิ่งแก้วงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรี
53นางสาวสุนิศา แดงศรีงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรี
54นายบุญชัย ผดุงคุณาธรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลา
55นายชาญดนัย ประดับเพ็ชร์รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี
56นายเทอดศักดิ์ จารุสิทธิ์งานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
57นางสาวอนันทนา นาคลำภาพยาธิวิทยาสุพรรณบุรี
58นายสุวิทย์ วงษ์เชียงขวางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
59นาง สุกานดา ปัญญาไศยพยาธิวิทยากรุงเทพมหานคร
60นางสาวเกษราภรณ์ ส่งแก้วพยาธิวิทยากรุงเทพมหานคร
61นางศิลาณีย์ ยุพานิชย์โรงพยาบาลยโสธรยโสธร
62นางณัฐกฤตา จูรัตน์พยาธิวิทยากายวิภาคลำปาง
63นางสาวสุภิญญา ทองศรีโรงพยาบาลพังงาพังงา
64นายชัยยุทธ อนันต์ศิริประภาเซลล์วิทยา โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร
65นางพัลลภา พัฒนวงศ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานคร
66นายประสาน สินธุอุทัยโรงพยาบาลปัตตานีปัตตานี
67นายสมนึก วรสกุลกาญจน์รพ.มะเร็งอุดรอุดรธานี
68นายสุภพ เทพกลาง กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
69นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์กลุ่มงานเซลล์วิทยา สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานคร
70นางอารี ทองเรืองรพ.พระพุทธบาท งานเซลล์วิทยา ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี 182000สระบุรี
71นางสาวสุวดี กิตติมากุลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ งานเชลล์วิทยานราธิวาส
72นางสาวศิโรรัตน์ ตันยาโรงพยาบาลแม่ระมาดตาก
73นางปานฤทัย ปันทะโชติพยาธิวิทยาคลินิคเพชรบูรณ์
74นางวรงค์รัตน์ พลเจียงเซลล์วิทยาเพชรบูรณ์
75นางอรุณี เวชมณีกลุ่มงานพยาธิวิทยาจันทบุรี
76นายประจักษ์ หาญพรมโรงพยาบาลแม่สอดตาก
77นายนิติพัฒน์ พาคำโรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่น
78นายสุรจิต สมบัติคีรีไพบูลย์โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่น
79นางสาวอาริษา หมื่นพรมมาบ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มท์ จำกัด(แผนกพยาธิวิทยา รพ.กรุงเทพ)กรุงเทพมหานคร
80นางสาวณิศศา สืบกินรรพ.มะเร็งลพบุรีลพบุรี
81นายสุวิชา แก่นนาคำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
82นายพยุงศักดิ์ ชาวเสมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมา
83นางรุ่งนภา คงทองสังข์ งานเซลล์วิทยา โรงพยาบาล ควนขนุน พัทลุง
84นางสาวชินากร พรมเกตุพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
85นางสาวกีรติญา อุปัญญ์พยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
86นางทิพย์วรรณ คุ้มชาวนากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพร
87นางลักขณา นิติธารากุลพยาธิวิทยากายวิภาคราชบุรี
88นายฉัตร วัฏิสุกลุ่มงานพยาธิวิทยาสุราษฎร์ธานี
89นายอุดม ศุภศิลป์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
90นางสาวสุดารัตน์ หงวนเสงี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร
91นางบุญตา ธนนวนนท์เซลล์วิทยาสระแก้ว
92นางนิตยา คำกำจรกลุ่มงานพยาธิวิทยากรุงเทพมหานคร
93นางสายฝน โพธิ์เอี้ยงพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปาง
94นางสาวจารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย์บริษัทจีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่กรุงเทพมหานคร
95นางสาวมณทิชา นาวงษ์บริษัทจีโนม โมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัดกรุงเทพมหานคร
96นางสาวสุรัตตญา ชิณวงค์สำนักงานชันสูตร สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
97นางสาวสุมารินทร์ ประทุมแก้วภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานคร
98นายชาญชัย เวชมณีกลุ่มงานพยาธิวิทยาจันทบุรี
99นพ.ธนิน ฐิติพรรณกุลพยาธิวิทยามหาสารคาม
100นางศศิธร ทิมทองโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปทุมธานี
101นพ.นเรศ สาวะจันทร์งานพยาธิกายวิภาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร
102นางสาวนพรัตน์ ธิมากุลงานพยาธิกายวิภาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร
103นายศรีชล โง้วเจริญโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.กรุงเทพมหานคร
104นางสาวสำรวย บัวงามโรงพยาบาลแสวงหาอ่างทอง
105นางสาวนุชรัตน์ พละศักดิ์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานี
106นายกมล วิสุวรรณโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานี
107นางสาวลักขณา ศรีเพ็งงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราด
108นายสฤษฎชัย ปรีดาวัลย์โรงพยาบาลเมืองชลบุรีชลบุรี
109นางสายสมร สุทธวัจน์โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ่าอุดมชลบุรี
110นายศุภชัย เรืองชัยเสรีพงษ์กลุ่มงานพาธิวิมยากายวิภาค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์

หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด
1นางสาวศรีประภา ภูริธนสารรพ.อ่างทองอ่างทอง
2นางสาวจอมใจ นพศิริโรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี
3นางสาวทิพสุคนธ์ ตรีวรรณกุลโรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี
4นางสาวขนิษฐา กิจเจริญไชยรพ บางคล้าฉะเชิงเทรา
5นางสาวทัชชกร มิ่งมงคลชัยกุลรพ.ปากพลีนครนายก
6พญ.อรจิต กำเนิดทองโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานี
7นางญาณิศา ศรศิลป์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานี
8นางสาวบงกช สมราชโรงพยาบาลนาดีปราจีนบุรี
9นางสาวชนัญญา เกษประเสริฐกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราสาทสุรินทร์
10นายโสภณ เคหาไสยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานี
11นายวรินทร์ โพธิกิจฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลเขาสุกิม จันทบุรี
12นางสาวสินิทธ์ โกศลานันท์กลุ่มงานทันตกรรม รพ. พระปกเกล้าจันทบุรี
13นางสาวอมรรัตน์ บุญศิริกลุ่มงานทันตกรรม รพ. พระปกเกล้าจันทบุรี
14นางสาวประภัสสร จงควินิตวสส อุบลอุบลราชธานี
15นางสาววิมลรัตน์ วรสุทธยางกูรโรงพยาบาลโพธารามราชบุรี
16นางสาวอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์โรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรี
17นางสาวปฐมาภรณ์ นาคพิพัฒน์ทันตกรรม โรงพยาบาลลำลูกกาปทุมธานี
18นางสาวพัชรนันท์ พรรณอธิโรจน์กลุ่มงานทันตกรรมสุพรรณบุรี
19นางสาวพรพิมล พูนศรัทธากลุ่มงานทันตกรรม รพ. เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
20นางสาวปรียาภรณ์ มลใสกุลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอชลบุรี
21นางสาวกนกวรรณ พุกผลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุงชลบุรี
22นายอดิพงษ์ มโนรมย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะชลบุรี
23นางสาวอัศวินี ทิมแสงรพ พนัสนิคมชลบุรี
24นายสันติ เอื้อวงษ์พานิชย์รพช.หนองใหญ่ชลบุรี
25นางทรงลักษณ์ ธนะมูลรพ.สัตหีบกม10ชลบุรี
26นางสกรรัตน์ มะลิมาตย์รพ.สัตหีบกม10ชลบุรี
27นายกันต์ อัครศวะเมฆรพ.พนัสนิคมชลบุรี
28นางสาวพรรษมน พินิจจินดาทรัพย์รพ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
29นางสาวนิลวรรณ อ้นรักดีรพ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
30นางสาวสุชยา ตั้งธรรมรพ. เลาขวัญ กาญจนบุรี
31นางสาวสุชีรา พงษ์พันธ์โรงพยาบาลดำเนินสะดวกราชบุรี
32นางสาวพัชรีพร เกียรติดำรงโรงพยาบาลอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
33นางสาววรรณนภา มูลสารกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพนทองร้อยเอ็ด
34นายธนายชิต พระสุนินโรงพยาบาลพนาอำนาจเจริญ
35นางสาวนันทจิตร จึงสมานรพ ไชโยอ่างทอง
36นายศตพงษ์ วิวัฒนประเสริฐรพ ไชโยอ่างทอง
37นางศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยนนทบุรี
38นางวิกุล วิสาลเสสถ์สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี
39นางนนทินี ตั้งเจริญดีสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี