ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อซ้ำ หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งรหัสของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล แก่เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลอื่นของท่านที่ลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการโรคมะเร็ง

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C1003นางจันทร์เพ็ญ สามารถโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
2C1005นางจิราภรณ์ ชาติโสมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
3C1006นายปรีชา สร้อยสนทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
4C1007นายวีระศักดิ์ ชัชวาลย์โรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเลยเสร็จสมบูรณ์
5C1008นางชมพูนุท โยทองยศโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
6C1010นางพิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนาโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
7C1011นางพาศนา บุณยะมานโรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
8C1013นางภาวิตา สังข์วงศ์โรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
9C1014นางสาวนุชรีย์ อินมีโรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
10C1015นางขนิษฐา จันทราทิพย์โรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
11C1016นางชูพร / Chuporn ศรีไกรสิทธิ์ / Srikraisitโรงพยาบาลโพธารามราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
12C1017นางสาวสุภาพ สะมะบุบโรงพยาบาลหาดใหญ๋สงขลาเสร็จสมบูรณ์
13C1019นางจุรีรัตน์ คงชีพโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
14C1023นางสาวสุนิสา งามสุวรรณโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
15C1024นางสาวภัสราภรณ์ ทองอินทร์โรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
16C1025นางวัลภา พุ่มอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
17C1028นางยุพิน พยัคฆกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
18C1032นางขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
19C1033นางจริยา ชูสุวรรณโรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
20C1034นางพัชรินทร์ ทองน้อยร.พ.ทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
21C1035นางสาวลาวัลย์ วงษ์ศักดิ์ศรีร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
22C1036นายวิบูล รัตนกูลโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
23C1037ภญ.ขจี งามเจริญโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
24C1038นางภิญญดา พรจรรยามหาราชนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
25C1040นางสาวณัฐรดา แฮคำโรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
26C1041ภญ.วิภาดา วงศ์นิสากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรชัยนาทเสร็จสมบูรณ์
27C1042นพ.พงศธร สร้อยคีรีโรงพยาบาลประจันตคามปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
28C1043นางสาวจารุวรรณ ยศแก้วโรงพยาบาลน่านน่านเสร็จสมบูรณ์
29C1044นางสาวอรพรรณ สุดใจนาคโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
30C1045นางสาวนัทฐินีย์ สุริยโสภาโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
31C1048นางอล้สา เดชวรพันธ์โรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
32C1049นางมารีน่า ศุภกิจมงคลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
33C1050นางประชุม แท่นทองพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
34C1051นางทิพยาภรณ์ สุริวัลย์โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
35C1052นางสาวดรุณี อุปจันทร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
36C1053นางสาวอุมาพร พรมฤทธิ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
37C1057นางสาวญาดา โพคะรัตน์ศิริโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
38C1058นางสาวจำลอง ภู่พิมลโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
39C1059นางพรอนันต์ โชคบุญธิยานนท์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
40C1060นางอรวรรณ เรไรวรรณโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
41C1061นางสาวกุณฑลี พิพิธศักดิ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
42C1062นางชนก อุรัมภรณ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
43C1063นางสาวนันท์นิชา มีชัยโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
44C1064นางสาวมะลิ นภาคเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
45C1065นางอรัญญา ปาละกะวงศ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
46C1066นางทวาย เต็มสอาดโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
47C1067นางจรัญญา มิตรโกสุมโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
48C1068ภญ.วัฒนพร ศรีราชโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
49C1069นางชิตาภรณ์ นาวิเศษรพ.พุทธิราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
50C1070ภญ.อินทนิน ไพศาลสุขะกุลโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
51C1072นางสาวปวีณา สง่าแสงโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
52C1073นายธีรพงษ์ พรมมิโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
53C1074นางยุวธิดา ควรการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
54C1075นางสาวอัมภิกา โอวาทวรกิจโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
55C1076นางสาวสรัณยา รักษ์วงศ์โรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
56C1077นางสุธิดา ไตรวงค์ย้อยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
57C1078นางธัญญา พงศ์ปรีชาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
58C1080นางสาวเมธาภร เกษศรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
59C1083นางสาวธัญยรัตน์ ธีระคุโณปการณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
60C1084นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาทรพ.แกดำมหาสารคามเสร็จสมบูรณ์
61C1085นางสาวมินินทิพย์ เมืองแคล้วโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
62C1086นางชุลีพร ทวีชาติโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
63C1087นางสาวศิรินภา ทวีเงินโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
64C1088ภก.วุฒิโรจน์ พงศ์ทิพย์พนัสวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
65C1089นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์โรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานีเสร็จสมบูรณ์
66C1090นางสาวสมฤทัย ศิริพันธ์โรงพยาบาลตรังเสร็จสมบูรณ์
67C1092นางสาวนันทนา/NANTANA มัญญะหงษ์/MONYAHONGโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
68C1093นางสาวพจนา ปัญญาใสโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
69C1094นางสาววาสนา คูณหาโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
70C1095นางสาวกัลยาณี พรรณอินทร์โรงพยาบาลวัฒนานคนสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
71C1097นางสาวภคินี วัฒนาธิษฐานวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
72C1099นางสาววิกานดา ขันธ์เกตุโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
73C1100นางนัธนา ชมชาติโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
74C1101นางสาวสายรุ้ง ประกอบจิตรรพ.มะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
75C1102นางศิริพร โพธิ์ศรีทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
76C1103นางสาวทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
77C1104นางนฤมล ศิริมงคลโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
78C1106นางนิตยา วิเศษแสงโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
79C1108นางสาวรดาลักษม์ พงษ์เกษตรโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชรเสร็จสมบูรณ์
80C1109นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงพยาบาลขาณุวรลัษบุรีกำแพงเพชรเสร็จสมบูรณ์
81C1111นางนภา จิตจินดาโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
82C1112นางสาวอาอีซะห์ เจ๊ะมะโรงพยาลาลปัตตานีปัตตานีเสร็จสมบูรณ์
83C1114นางสาวอาจรีย์ คงกะพันธ์โรงพยาบาลพัฒนานิคมลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
84C1115นางสาววิยะดา เรืองสุวรรณ์พัฒนานิคมลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
85C1116ภก.ชาญวิทย์ คำมาตย์โรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
86C1119นางสาวโสภิดา เลขการโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
87C1120นางภัทรพร ทุนเลิศพานิชโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
88C1121นางสาวอาทิตยา ตั้งวงษ์พุทธิกุลโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
89C1122นางสาวลัดดาวัลย์ ป้อมทะเลโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
90C1123นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
91C1124นางประภา ชุติรัตนานันทโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
92C1125นายวิชิต สาขาโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
93C1126นางวรรณกานต์ ประโพธิ์ทังโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
94C1127นางพิกุล เหล่าชัยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
95C1128นางยุพิณ คำกรุโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
96C1129นางสาวเพียงใจ โพธิ์เงินโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
97C1130นางกนกวรรณ ธาตุทำเลโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
98C1131นางสาวปุ้ม ภูสาหัสโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
99C1132นางสาวนริศา ชลารักษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้วเสร็จสมบูรณ์
100C1135นางสาวไปรมา ขุนโมกข์โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
101C1136นางสาวอังสุรีย์ ยาสมุทรรพ.ศรีสวรรค์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
102C1137นางอุษณา แต้ประยูรศรีสวรรค์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
103C1140นางสาวชนกพร ธีระจินดาชลโรงพยาบาลเอกชลชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
104C1141นางเบญจวรรณ์ สารวงษ์โรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
105C1142นายกิตติ เพ็ญสุขโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
106C1143นายเปรื่องจิตร/Pruengjits ฆารรัศมี/Kanrussameeคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
107C1144นางสาวกุลนิษฐ์ คุ้มชนะโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
108C1145นายธีรพงศ์ แบนประเสริฐโรงพยาบาลวังทองพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
109C1147นางสุภาวดี ผิวกลมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
110C1148นางเบญจมาศ ธิติบดินทร์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะฆ์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
111C1149นางฉัตรฤดี ดำรงพานิชชัยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะฆ์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
112C1150นางสาวอั0ฉรา สุจาจริงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
113C1151นางปรียาดา ภาพิชานันท์โรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
114C1152นางศรินยา ขอทะเสนโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
115C1153นพ.วิวัฒน์ ลีวิริยะพันธุ์โรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
116C1154นางวรรณทนา เสาร์ชัยโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
117C1155นางศุภรัตน์ ตั่นยืนยงโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
118C1156นางนันทนา ทัศนียะเวชเทศบาลเมืองมาบตาพุด ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหินระยองเสร็จสมบูรณ์
119C1157นางสุภาพร บุญจำนงค์เทศบาลเมืองมาบตาพุด ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหินระยองเสร็จสมบูรณ์
120C1158นางสุรัสวดี ชลธีเทศบาลเมืองมาบตาพุด ศูนย์บริการสาธารณสุขโขดหินระยองเสร็จสมบูรณ์
121C1160นางกรองแก้ว โกมลเมธชัยโรงพยาบาลยโสธรยโสธรเสร็จสมบูรณ์
122C1161นางรัฐดาพร ชำนาญค้าโรงพยาบาลยโสธรยโสธรเสร็จสมบูรณ์
123C1162นายณรงค์ชัย สมใจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
124C1163นายยุทธชัย อุดมพงศ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
125C1164นายวันชัย คงคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
126C1166นางกัลยาณี เครือใหม่โรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
127C1167นางประภัสสร อัฐนาคโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เสร็จสมบูรณ์
128C1168นางสาวขนิษฐา ภูแซมแสงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เสร็จสมบูรณ์
129C1169นางสาววิจิตรา ตันเสถียรรพ. บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)สมุทรสาครเสร็จสมบูรณ์
130C1170นางน้ำทิพย์ สุขหลายรพ.พระปกเกล้า จันทบุรีจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
131C1171นางอรุณรัตน์ เหล็กดำรพ.พระปกเกล้า จันทบุรีจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
132C1172นางณัฐชยา ทัศนมณเฑียรกรุงเทพพัทยาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
133C1174นางชลลดา บุญทนศูนย์ให้ยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษเสร็จสมบูรณ์
134C1175นางพรธิดา ศรีสะอาดศูนย์อนามัยทีท 3ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
135C1176นางสิริรัตน์/sirirat สมนึก/somnukระยอง/rayongระยองเสร็จสมบูรณ์
136C1177นางสุจิตรา พุ่มพวงโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
137C1178พญ.สมรัตน์ ทินอยู่โรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
138C1179นางสาวธัญสิตา รูปสะอาดโรงพยบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
139C1180นางสาวกาญจนา ใจดีโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
140C1181ภญ.วัฒติกา โชติรัตน์รพศ.หาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
141C1182นพ.วิษุวัต เหลืองบำรุงรักษ์โรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
142C1183พญ.อาจรีย์ เส้นทองโรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
143C1184นางสาวพรรณธิภา หนูเหมือนโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานีสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
144C1185นางสาววิไลวรรณ จันทร์ชนะโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
145C1186ภญ.นุชลินดา เอี่ยมบุตรลบรพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
146C1187ภญ.ปรมาภรณ์ ดาวงษารพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
147C1188นางสาวปิยดา ธาระรพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
148C1189นพ.ดิเรก วงศ์ทองโรงพยาบาลพระแสงสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
149C1190นายสิทธิโชค มหาสุคนธนชาติโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
150C1191นางฐิติวรรณ ลมดีสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
151C1192ภก.สัญชัย ก๊กศรีรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
152C1193นางสาวชัญญารัตน์ วัฒนะไมตรีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
153C1194นางอารี จึงเจริญนรสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
154C1195นางละมัด เลิศล้ำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
155C1196นางสาวชนิดา ธนสารสุธีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 9

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C2001นางสาวเขมฐาภร ขุนพรหมกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
2C2003นางศิริลักษณ์ /Siriluk รวมทรัพย์/Ruamsupโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
3C2004นางภักค์วิภา บุญกิตติพรแผนกพยาธิวิทยา รพ. แมคคอร์มิคเชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
4C2005นางบุษบวรรษ ปิงวังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
5C2008นายนพรัตน์ / Nopparat หาญมานพ / Hanmanopโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
6C2010นางสาวนิจกานต์/Nitchagan ประพันธ์/Prapunพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
7C2011นางสาวพุทธิชานันท์ เกิดพรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
8C2013นางอรุณี/Arunee เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
9C2014นายชาญชัย /Chanchai เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
10C2016นางดาวเรือง อุปรัตน์รพ.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เสร็จสมบูรณ์
11C2017นางสาวลักขณา ศรีเพ็งงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดเสร็จสมบูรณ์
12C2018นางณัฐชนก/Nutchanok ถาวรวงศ์/Thawornwongพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า)/Pathology(Prapokkoa)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
13C2019นางสาวกีรติ ข่าขันธ์มาลีงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
14C2020นางอรุณพรรณ กิ่งแก้วงานเซลล์วืทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
15C2021นายอำนวย ปั้นงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุโขทัยสุโขทัยเสร็จสมบูรณ์
16C2024นางวรงค์รัตน์ พลเจียงงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลเพขรบูรณ์เพชรบูรณ์เสร็จสมบูรณ์
17C2025นางดวงใจ เซ่งเหลียนระนองเสร็จสมบูรณ์
18C2026นายพันทิพย์ พฤกษาผลรพ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
19C2028นางสาวทิพยรัตน์ กงจีนโรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
20C2029นางสาวมัลลิกา อ้วนแก้วโรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
21C2030นางจงรักษ์ ศรีภาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
22C2031นางRutchadaporn chutchawanโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
23C2034นางอัญ สุนทรธนาโชติกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
24C2035นายวีระพงค์ ไผ่ล้อมสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
25C2036นางสาวสุวารี ศิวะทัตสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
26C2037นายพล กองแก้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
27C2038นางสาวปัณณธร ศิริเวชภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
28C2040นางสุธาทิพย์ เพิ่มชีลองกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
29C2044นายชัยยุทธ อนันต์ศิริประภารพ.ราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
30C2045นางสาววริษา เจริญเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาครเสร็จสมบูรณ์
31C2046นางสาวทิพารัตน์ สุระมาตย์ศูนย์แลบธนบุรีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
32C2047นางสวิตตา อยู่สีมารักษ์บริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
33C2048นายสานิตย์ คำวังโรงพยาบาลน่านน่านเสร็จสมบูรณ์
34C2059นางบุญตา ธนนวนนท์งานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
35C2051นางสาวทิพวัลย์ เกษราธิคุณศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
36C2052นายมานะ ชินบุตรบริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
37C2053นางรุ่งนภา คงทองสังข์รพ.ควนขนุนพัทลุงเสร็จสมบูรณ์
38C2054นายร.ต.สมควร แผลงฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
39C2055นางสาวสุภาภรณ์ โจมฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
40C2056นางสมจิตร เกตุรังษีรพท.นครนายกนครนายกเสร็จสมบูรณ์
41C2057นางสาววรัญญา ปุญญฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
42C2058นายสันติ ทองสงฆ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
43C2060นางสาววิจิตรา แสงใสงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
44C2061นางนิตยา คำกำจรกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกลาง ถ.หลวงกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
45C2062นายNikom Khamproโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
46C2063นางสาวพรธิวรรณ ทองห่อรพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
47C2064นางรัชฎา พรหมนุชานนท์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
48C2065นางสุภาพร คำเพราะลำพูนลำพูนเสร็จสมบูรณ์
49C2066นางสุพรรณี อุ่นอบโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เสร็จสมบูรณ์
50C2067นางศศิรัตมิ์ เวสสะสุนทรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษืนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
51C2068นางสาวสรชา แสงพิชัยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
52C2070นางสาวอริยะคุณ เรืองงามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
53C2071นางสาวศรีสุดา กล่อมเกลาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
54C2072นางสาวอรอุมา สวนเรืองโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
55C2073นางสาววิยะดา สิงหานุวัฒน์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
56C2074นายศุภกิตติ์ พะวันโรงพยาบาลแพร่แพร่เสร็จสมบูรณ์
57C2076นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรโรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชรเสร็จสมบูรณ์
58C2077นางสาวศิโรรัตน์ ตันยาโรงพยาบาลแม่ระมาดตากเสร็จสมบูรณ์
59C2078นายฉัตร วัฎิสุสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
60C2079นายวิฑูรย์ มะบุตรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
61C2080นางสาวจิตติมา หนูน้อยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีเสร็จสมบูรณ์
62C2082นายสุวิชา แก่นนาคำมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
63C2083นายพยุงศักดิ์ ชาวเสมารพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
64C2084นางจิราภรณ์ สมุทระเปารยะรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
65C2085นางนงค์รัก ภูขลังนครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
66C2086นางสาวศุทธินี / SOOTTINEE สารทรง / SARNSONGโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
67C2087นางอรุณี / ARUNEE สัพบุรุษ / SUPBURUTโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
68C2088นายสุรศักดิ์ / SURASAK วัฒนกูล / WATTANAKOONโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
69C2090นางสาวสุดารัตน์ หงวนเสงี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
70C2091นางอุดมลักษณ์ มายูรกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ร.พ ลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
71C2092นางสาวน้ำทิพย์ คณากุลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
72C2093นางธัญลักษณ์ เปี่ยมงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพิจิตรพิจิตรเสร็จสมบูรณ์
73C2094นางโสภา สวนส้มจีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
74C2096นางปัฐมา ขาวใบไม้บ้านหมี่ลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
75C2098นางสาวเสาวดี อินทรสมบูรณ์เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
76C2099นายธวัชชัย ชลฤทธิ์รพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยเสร็จสมบูรณ์
77C2100นายรติกร มะหิพันธุ์หน่วยเซลล์วิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
78C2101นางสาวศศิธร สิงห์คำหน่วยเซลล์วิทยา ภ. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ. ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
79C2102นางสาวประภัสสร พานิชย์หน่วยเซลล์วิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
80C2103นางสาวอาริษา หมื่นพรมมาN Health Pathology Co.,Ltd.กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
81C2104นางสาวณิศศา สืบกินรN Health Pathology Co.,ltdกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
82C2105นายชัยวงศ์ มาตย์เถื่อนโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
83C2106นางสาวกีรติญา อุปัญญ์กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเสร็จสมบูรณ์
84C2107นายชิษณุพงศ์ วงษ์สมศรีสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
85C2108นางสาวอนงค์นาถ สุทธิรัตนพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สงขลาเสร็จสมบูรณ์
86C2109นางสาวชินากร พรมเกตุกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเสร็จสมบูรณ์
87C2110นางศิริพร มีทองรพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
88C2111นาง สุกานดา ปัญญาไศยโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
89C2112นางอรสา อัมพรายน์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีเสร็จสมบูรณ์
90C2113นายวนิกร กาศเรือนแก้วโรงพยาบาลแม่สอดตากเสร็จสมบูรณ์
91C2114นางสาวเสาวณีย์ วงศ์พัวพันธ์บริษัทกรุงเทพพยาธิแลบกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
92C2115นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
93C2116นางพัลลภา พัฒนวงศ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
94C2117นางสาวบุณฑริกา จุนถาวรรพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
95C2118นายดิลก จันทนาอรพินท์รพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
96C2119นางอุษณีย์ อูมารพ.ยะลายะลาเสร็จสมบูรณ์
97C2120นางสุธาสินี พลยิ่งรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
98C2121นางจันทร์จิรา แซ่อุ่ยรพ.ยะลายะลาเสร็จสมบูรณ์
99C2122นายดุษฎี สังข์รักษารพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
100C2124นางนิสเบ๊าะ/NISSABOH หมัดอาด้ำ/MADARDUMโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีเสร็จสมบูรณ์
101C2126นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญสงเคราะห์รพ.ปทุมธานีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
102C2128นางสาวสุพัตรา อัมพวันวงศ์สถาบันโรคทรวงอกนนทบุรีเสร็จสมบูรณ์
103C2130นางสาวเกษราภรณ์ ส่งแก้วโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
104C2131นางสาวสุมารินทร์ ประทุมแก้วคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
105C2132นายอับดุลฮาเลง ลาเต๊ะโรงพยาบาลปัตตานีปัตตานีเสร็จสมบูรณ์
106C2133นางวรัชนา วงศ์บุปผาโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
107C2134นางสายสมร สุทธวัจน์โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ่าวอุดมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
108C2135นพ.น.ท. ไตรรัตน์ ทองโปร่งรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
109C2136นพ.กรัณย์ พรหมมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
110C2138นางสาวโชติกา อินทองแก้ว-ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
111C2139นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะโรงพยาบาลโคกโพธิ์ปัตตานีเสร็จสมบูรณ์
112C2140นางสาวสุรีวัลย์ พยัคฆภาะพยาธิวิทยา/โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
113C2141นางเนตรชนก ไวโสภาโรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
114C2142นางสาวPoungpit Tookloyตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
115C2143นพ.อุฬาร สวนขวัญโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
116C2144นพ.ยุทธพงศ์ ศรีคชสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
117C2146นางสาวParisa SundharanooPCN Healthcareกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
118C2147นายสนิท รัตนเมืองงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคามเสร็จสมบูรณ์
119C2148นายสุรจิต สมบัติคีรีไพบูลย์โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
120C2149นางสาวปัทมรัตน์ สาริการพ.กรุงเทพฯกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
121C2150นางสาวรัตนา เศียรนอกโรงพยาบาลภูเขียวชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
122C2151นพ.ธนิน ฐิติพรรณกุลโรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคามเสร็จสมบูรณ์