ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อซ้ำ หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งรหัสของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล แก่เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลอื่นของท่านที่ลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการโรคมะเร็ง

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C1003นางจันทร์เพ็ญ สามารถโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
2C1005นางจิราภรณ์ ชาติโสมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
3C1006นายปรีชา สร้อยสนทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงปราจีนบุรีรอการชำระ
4C1007นายวีระศักดิ์ ชัชวาลย์โรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเลยเสร็จสมบูรณ์
5C1008นางชมพูนุท โยทองยศโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
6C1009นพ.นเรศ สาวะจันทร์โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครรอการชำระ
7C1010นางพิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนาโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรีรอการชำระ
8C1011นางพาศนา บุณยะมานโรงพยาบาลสงขลาสงขลารอการชำระ
9C1013นางภาวิตา สังข์วงศ์โรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
10C1014นางสาวนุชรีย์ อินมีโรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
11C1015นางขนิษฐา จันทราทิพย์โรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
12C1016นางชูพร / Chuporn ศรีไกรสิทธิ์ / Srikraisitโรงพยาบาลโพธารามราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
13C1017นางสาวสุภาพ สะมะบุบโรงพยาบาลหาดใหญ๋สงขลาเสร็จสมบูรณ์
14C1019นางจุรีรัตน์ คงชีพโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
15C1020นางวัชรี กิติมศักดิ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
16C1021นางสุชาดา วิจิตรประพันธ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
17C1022นางสาวศุภากร ขวัญยืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
18C1023นางสาวสุนิสา งามสุวรรณโรงพยาบาลระยองระยองรอการชำระ
19C1024นางสาวภัสราภรณ์ ทองอินทร์โรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
20C1025นางวัลภา พุ่มอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
21C1026นางมารีน่า ศุภกิจมงคลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
22C1027นางประชุม แท่นทองโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
23C1028นางยุพิน พยัคฆกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
24C1029นางสาวอุษาวดี เลี่ยมสกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
25C1030นางชิตาภรณ์ นาวิเศษโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
26C1031นางยุพิน พยัคฆกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
27C1032นางขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
28C1033นางจริยา ชูสุวรรณโรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการรอการชำระ
29C1034นางพัชรินทร์ ทองน้อยร.พ.ทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
30C1035นางสาวลาวัลย์ วงษ์ศักดิ์ศรีร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
31C1036นายวิบูล รัตนกูลโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
32C1037ภญ.ขจี งามเจริญโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
33C1038นางภิญญดา พรจรรยามหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
34C1040นางสาวณัฐรดา แฮคำโรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีรอการชำระ
35C1041ภญ.วิภาดา วงศ์นิสากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรชัยนาทรอการชำระ
36C1042นพ.พงศธร สร้อยคีรีโรงพยาบาลประจันตคามปราจีนบุรีรอการชำระ
37C1043นางสาวจารุวรรณ ยศแก้วโรงพยาบาลน่านน่านรอการชำระ
38C1044นางสาวอรพรรณ สุดใจนาคโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีรอการชำระ
39C1045นางสาวนัทฐินีย์ สุริยโสภาโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีรอการชำระ
40C1048นางอล้สา เดชวรพันธ์โรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีรอการชำระ
41C1049นางมารีน่า ศุภกิจมงคลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
42C1050นางประชุม แท่นทองพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
43C1051นางทิพยาภรณ์ สุริวัลย์โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
44C1052นางสาวดรุณี อุปจันทร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
45C1053นางสาวอุมาพร พรมฤทธิ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
46C1054นางพรรณี แจ่มแจ้งรพสต.หนองแก้วศรีสะเกษรอการชำระ
47C1055นางจันทร์เพ็ญ พละศักดิ์รพสต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษศรีสะเกษรอการชำระ
48C1057นางสาวญาดา โพคะรัตน์ศิริโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
49C1058นางสาวจำลอง ภู่พิมลโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
50C1059นางพรอนันต์ โชคบุญธิยานนท์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
51C1060นางอรวรรณ เรไรวรรณโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
52C1061นางสาวกุณฑลี พิพิธศักดิ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
53C1062นางชนก อุรัมภรณ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
54C1063นางสาวนันท์นิชา มีชัยโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
55C1064นางสาวมะลิ นภาคเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
56C1065นางอรัญญา ปาละกะวงศ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
57C1066นางทวาย เต็มสอาดโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
58C1067นางจรัญญา มิตรโกสุมโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
59C1068ภญ.วัฒนพร ศรีราชโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
60C1069นางชิตาภรณ์ นาวิเศษรพ.พุทธิราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
61C1070ภญ.อินทนิน ไพศาลสุขะกุลโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
62C1072นางสาวปวีณา สง่าแสงโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีรอการชำระ
63C1073นายธีรพงษ์ พรมมิโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีรอการชำระ
64C1074นางยุวธิดา ควรการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีรอการชำระ
65C1075นางสาวอัมภิกา โอวาทวรกิจโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีรอการชำระ
66C1076นางสาวสรัณยา รักษ์วงศ์โรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
67C1077นางสุธิดา ไตรวงค์ย้อยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
68C1078นางธัญญา พงศ์ปรีชาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
69C1079นางปรัศนีย์ สัตยะรังสีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
70C1080นางสาวเมธาภร เกษศรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
71C1081นางสาวสุณิสา ระหว่างบ้านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
72C1082นางสาวสุดาวรรณ รัตนสิริวาทินโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
73C1083นางสาวธัญยรัตน์ ธีระคุโณปการณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
74C1084นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาทรพ.แกดำมหาสารคามรอการชำระ
75C1085นางสาวมินินทิพย์ เมืองแคล้วโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
76C1086นางชุลีพร ทวีชาติโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
77C1087นางสาวศิรินภา ทวีเงินโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 9

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C2001นางสาวเขมฐาภร ขุนพรหมกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
2C2003นางศิริลักษณ์ /Siriluk รวมทรัพย์/Ruamsupโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีรอการชำระ
3C2004นางภักค์วิภา บุญกิตติพรแผนกพยาธิวิทยา รพ. แมคคอร์มิคเชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
4C2005นางบุษบวรรษ ปิงวังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
5C2006นายวิวัฒน์ วุฒิช่วยโรงพยาบาลเชียงรายปะชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
6C2008นายนพรัตน์ / Nopparat หาญมานพ / Hanmanopโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
7C2009นางสาวยุวเรศ ทรายแก้วโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีสระบุรีรอการชำระ
8C2010นางสาวนิจกานต์/Nitchagan ประพันธ์/Prapunพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
9C2011นางสาวพุทธิชานันท์ เกิดพรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีรอการชำระ
10C2012นางสาวนภาพร ลิ่มพรเจริญโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลารอการชำระ
11C2013นางอรุณี/Arunee เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
12C2014นายชาญชัย /Chanchai เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
13C2015นายชาญดนัย ประดับเพ็ชร์รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
14C2016นางดาวเรือง อุปรัตน์รพ.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
15C2017นางสาวลักขณา ศรีเพ็งงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดรอการชำระ
16C2018นางณัฐชนก/Nutchanok ถาวรวงศ์/Thawornwongพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า)/Pathology(Prapokkoa)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
17C2019นางสาวกีรติ ข่าขันธ์มาลีงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รอการชำระ
18C2020นางอรุณพรรณ กิ่งแก้วงานเซลล์วืทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรีรอการชำระ
19C2021นายอำนวย ปั้นงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุโขทัยสุโขทัยรอการชำระ
20C2023นายสุวัฒน์ เอกสุภาพันธุ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์รอการชำระ
21C2024นางวรงค์รัตน์ พลเจียงงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลเพขรบูรณ์เพชรบูรณ์รอการชำระ
22C2025นางดวงใจ เซ่งเหลียนระนองรอการชำระ
23C2026นายพันทิพย์ พฤกษาผลรพ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรีรอการชำระ
24C2028นางสาวทิพยรัตน์ กงจีนโรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
25C2029นางสาวมัลลิกา อ้วนแก้วโรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
26C2030นางจงรักษ์ ศรีภาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
27C2031นางRutchadaporn chutchawanโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
28C2034นางอัญ สุนทรธนาโชติกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
29C2035นายวีระพงค์ ไผ่ล้อมสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
30C2036นางสาวสุวารี ศิวะทัตสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
31C2037นายพล กองแก้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
32C2038นางสาวปัณณธร ศิริเวชภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
33C2040นางสุธาทิพย์ เพิ่มชีลองกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
34C2043นายศุภชัย เรืองชัยเสรีพงษ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
35C2044นายชัยยุทธ อนันต์ศิริประภารพ.ราชวิถีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
36C2045นางสาววริษา เจริญเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาครรอการชำระ
37C2046นางสาวทิพารัตน์ สุระมาตย์ศูนย์แลบธนบุรีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
38C2047นางสวิตตา อยู่สีมารักษ์บริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครรอการชำระ
39C2048นายสานิตย์ คำวังโรงพยาบาลน่านน่านรอการชำระ
40C2049นางสาวพิมพ์ชนก ปะโกติโยสำนักชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครรอการชำระ
41C2059นางบุญตา ธนนวนนท์งานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วรอการชำระ
42C2050นางสาวสำรวย บัวงามแสวงหาอ่างทองรอการชำระ
43C2051นางสาวทิพวัลย์ เกษราธิคุณศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บกรุงเทพมหานครรอการชำระ
44C2052นายมานะ ชินบุตรบริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
45C2053นางรุ่งนภา คงทองสังข์รพ.ควนขนุนพัทลุงเสร็จสมบูรณ์
46C2054นายร.ต.สมควร แผลงฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
47C2055นางสาวสุภาภรณ์ โจมฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
48C2056นางสมจิตร เกตุรังษีรพท.นครนายกนครนายกรอการชำระ
49C2057นางสาววรัญญา ปุญญฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
50C2058นายสันติ ทองสงฆ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
51C2060นางสาววิจิตรา แสงใสงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
52C2061นางนิตยา คำกำจรกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกลาง ถ.หลวงกรุงเทพมหานครรอการชำระ
53C2062นายNikom Khamproโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่รอการชำระ
54C2063นางสาวพรธิวรรณ ทองห่อรพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์รอการชำระ
55C2064นางรัชฎา พรหมนุชานนท์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่รอการชำระ
56C2065นางสุภาพร คำเพราะลำพูนลำพูนรอการชำระ
57C2066นางสุพรรณี อุ่นอบโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
58C2067นางศศิรัตมิ์ เวสสะสุนทรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษืนครสวรรค์รอการชำระ
59C2068นางสาวสรชา แสงพิชัยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
60C2069นางสาวปนัดดา สรสิทธิ์ศูนย์อุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
61C2070นางสาวอริยะคุณ เรืองงามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
62C2071นางสาวศรีสุดา กล่อมเกลาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
63C2072นางสาวอรอุมา สวนเรืองโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
64C2073นางสาววิยะดา สิงหานุวัฒน์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
65C2074นายศุภกิตติ์ พะวันโรงพยาบาลแพร่แพร่รอการชำระ
66C2075นางสาวนันทัชพร ยาวะโนภาสโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
67C2076นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรโรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชรรอการชำระ
68C2077นางสาวศิโรรัตน์ ตันยาโรงพยาบาลแม่ระมาดตากรอการชำระ
69C2078นายฉัตร วัฎิสุสุราษฎร์ธานีรอการชำระ
70C2079นายวิฑูรย์ มะบุตรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯกรุงเทพมหานครรอการชำระ
71C2080นางสาวจิตติมา หนูน้อยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีรอการชำระ
72C2081นายนิรุต อุยสอาดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีรอการชำระ
73C2082นายสุวิชา แก่นนาคำมหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
74C2083นายพยุงศักดิ์ ชาวเสมารพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
75C2084นางจิราภรณ์ สมุทระเปารยะรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
76C2085นางนงค์รัก ภูขลังนครราชสีมารอการชำระ
77C2086นางสาวศุทธินี / SOOTTINEE สารทรง / SARNSONGโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
78C2087นางอรุณี / ARUNEE สัพบุรุษ / SUPBURUTโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
79C2088นายสุรศักดิ์ / SURASAK วัฒนกูล / WATTANAKOONโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
80C2090นางสาวสุดารัตน์ หงวนเสงี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
81C2091นางอุดมลักษณ์ มายูรกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ร.พ ลำปางลำปางรอการชำระ
82C2092นางสาวน้ำทิพย์ คณากุลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
83C2093นางธัญลักษณ์ เปี่ยมงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพิจิตรพิจิตรรอการชำระ
84C2094นางโสภา สวนส้มจีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีราชบุรีรอการชำระ
85C2095นางพรชาลี ใจงวษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชตากรอการชำระ
86C2096นางปัฐมา ขาวใบไม้บ้านหมี่ลพบุรีรอการชำระ
87C2097นางจินตนา ปัญญาสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชตากรอการชำระ
88C2098นางสาวเสาวดี อินทรสมบูรณ์เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
89C2099นายธวัชชัย ชลฤทธิ์รพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยรอการชำระ
90C2100นายรติกร มะหิพันธุ์หน่วยเซลล์วิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
91C2101นางสาวศศิธร สิงห์คำหน่วยเซลล์วิทยา ภ. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ. ศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
92C2102นางสาวประภัสสร พานิชย์หน่วยเซลล์วิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
93C2103นางสาวอาริษา หมื่นพรมมาN Health Pathology Co.,Ltd.กรุงเทพมหานครรอการชำระ
94C2104นางสาวณิศศา สืบกินรN Health Pathology Co.,ltdกรุงเทพมหานครรอการชำระ
95C2105นายชัยวงศ์ มาตย์เถื่อนโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
96C2106นางสาวกีรติญา อุปัญญ์กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดรอการชำระ
97C2107นายชิษณุพงศ์ วงษ์สมศรีสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครรอการชำระ
98C2108นางสาวอนงค์นาถ สุทธิรัตนพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สงขลารอการชำระ
99C2109นางสาวชินากร พรมเกตุกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดรอการชำระ
100C2110นางศิริพร มีทองรพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
101C2111นาง สุกานดา ปัญญาไศยโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครรอการชำระ
102C2112นางอรสา อัมพรายน์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีเสร็จสมบูรณ์
103C2113นายวนิกร กาศเรือนแก้วโรงพยาบาลแม่สอดตากเสร็จสมบูรณ์
104C2114นางสาวเสาวณีย์ วงศ์พัวพันธ์บริษัทกรุงเทพพยาธิแลบกรุงเทพมหานครรอการชำระ
105C2115นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครรอการชำระ
106C2116นางพัลลภา พัฒนวงศ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครรอการชำระ
107C2117นางสาวบุณฑริกา จุนถาวรรพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
108C2118นายดิลก จันทนาอรพินท์รพ.นครปฐมนครปฐมรอการชำระ
109C2119นางอุษณีย์ อูมารพ.ยะลายะลารอการชำระ
110C2120นางสุธาสินี พลยิ่งรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
111C2121นางจันทร์จิรา แซ่อุ่ยรพ.ยะลายะลารอการชำระ
112C2122นายดุษฎี สังข์รักษารพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
113C2123นางเนตรชนก ไวโสภางานเซลล์วิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ขอนแก่น ขอนแก่นรอการชำระ
114C2124นางนิสเบ๊าะ/NISSABOH หมัดอาด้ำ/MADARDUMโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีรอการชำระ
115C2125นางเกตวลี / KATEWALEE ทุมสท้าน / TUMSATANTโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
116C2126นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญสงเคราะห์รพ.ปทุมธานีปทุมธานีรอการชำระ
117C2127นางสาวพัชรี วิชาชาติกลุ่มงานพยาธิ โรงพยาบาลมุกดาหารมุกดาหารรอการชำระ
118C2128นางสาวสุพัตรา อัมพวันวงศ์สถาบันโรคทรวงอกนนทบุรีรอการชำระ
119C2129นางสุภัทรา มิ่งปรีชาโรงพยาบาลแพร่แพร่รอการชำระ
120C2130นางสาวเกษราภรณ์ ส่งแก้วโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครรอการชำระ
121C2131นางสาวสุมารินทร์ ประทุมแก้วคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
122C2132นายอับดุลฮาเลง ลาเต๊ะโรงพยาบาลปัตตานีปัตตานีรอการชำระ
123C2133นางวรัชนา วงศ์บุปผาโรงพยาบาลระยองระยองรอการชำระ
124C2134นางสายสมร สุทธวัจน์โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ่าวอุดมชลบุรีรอการชำระ
125C2135นพ.น.ท. ไตรรัตน์ ทองโปร่งรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
126C2136นพ.กรัณย์ พรหมมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
127C2137นายยุทธนา อินทนนท์โรงพยาบาลขุขันธ์ศรีสะเกษรอการชำระ
128C2138นางสาวโชติกา อินทองแก้ว-ชลบุรีรอการชำระ
129C2139นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะโรงพยาบาลโคกโพธิ์ปัตตานีรอการชำระ