ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อซ้ำ หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งรหัสของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล แก่เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลอื่นของท่านที่ลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการโรคมะเร็ง

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C1002นางJiraporn Chartsomโรงพยาบาลวังสะพุงเลยรอการชำระ
2C1003นางจันทร์เพ็ญ สามารถโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
3C1005นางจิราภรณ์ ชาติโสมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยรอการชำระ
4C1006นายปรีชา สร้อยสนทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงปราจีนบุรีรอการชำระ
5C1007นายวีระศักดิ์ ชัชวาลย์โรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเลยรอการชำระ

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 9

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C2001นางสาวเขมฐาภร ขุนพรหมกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
2C2003นางศิริลักษณ์ /Siriluk รวมทรัพย์/Ruamsupโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีรอการชำระ
3C2004นางภักค์วิภา บุญกิตติพรแผนกพยาธิวิทยา รพ. แมคคอร์มิคเชียงใหม่รอการชำระ
4C2005นางบุษบวรรษ ปิงวังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
5C2006นายวิวัฒน์ วุฒิช่วยโรงพยาบาลเชียงรายปะชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
6C2007นางจริยาภรณ์ ตื่นเต้นดีงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รอการชำระ
7C2008นายนพรัตน์ / Nopparat หาญมานพ / Hanmanopโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปางรอการชำระ
8C2009นางสาวยุวเรศ ทรายแก้วโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีสระบุรีรอการชำระ
9C2010นางสาวนิจกานต์/Nitchagan ประพันธ์/Prapunพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีรอการชำระ
10C2011นางสาวพุทธิชานันท์ เกิดพรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีรอการชำระ
11C2012นางสาวนภาพร ลิ่มพรเจริญโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลารอการชำระ
12C2013นางอรุณี/Arunee เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีรอการชำระ
13C2014นายชาญชัย /Chanchai เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีรอการชำระ
14C2015นายชาญดนัย ประดับเพ็ชร์รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
15C2016นางดาวเรือง อุปรัตน์รพ.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
16C2017นางสาวลักขณา ศรีเพ็งงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดรอการชำระ
17C2018นางณัฐชนก/Nutchanok ถาวรวงศ์/Thawornwongพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า)/Pathology(Prapokkoa)จันทบุรีรอการชำระ
18C2019นางสาวกีรติ ข่าขันธ์มาลีงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รอการชำระ
19C2020นางอรุณพรรณ กิ่งแก้วงานเซลล์วืทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรีรอการชำระ
20C2021นายอำนวย ปั้นงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุโขทัยสุโขทัยรอการชำระ
21C2023นายสุวัฒน์ เอกสุภาพันธุ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์รอการชำระ
22C2024นางวรงค์รัตน์ พลเจียงงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลเพขรบูรณ์เพชรบูรณ์รอการชำระ
23C2025นางดวงใจ เซ่งเหลียนระนองรอการชำระ
24C2026นายพันทิพย์ พฤกษาผลรพ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรีรอการชำระ
25C2028นางสาวทิพยรัตน์ กงจีนโรงพยาบาลเลยเลยรอการชำระ
26C2029นางสาวมัลลิกา อ้วนแก้วโรงพยาบาลเลยเลยรอการชำระ
27C2030นางจงรักษ์ ศรีภาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
28C2031นางRutchadaporn chutchawanโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
29C2032นางดวงนภา แสนปลื้มงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รอการชำระ
30C2034นางอัญ สุนทรธนาโชติกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
31C2035นายวีระพงค์ ไผ่ล้อมสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
32C2036นางสาวสุวารี ศิวะทัตสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
33C2037นายพล กองแก้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
34C2038นางสาวปัณณธร ศิริเวชภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
35C2040นางสุธาทิพย์ เพิ่มชีลองกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
36C2041นายสุริยา ศรีโกตะเพชรงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รอการชำระ
37C2043นายศุภชัย เรืองชัยเสรีพงษ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
38C2044นายชัยยุทธ อนันต์ศิริประภารพ.ราชวิถีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
39C2045นางสาววริษา เจริญเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาครรอการชำระ
40C2046นางสาวทิพารัตน์ สุระมาตย์ศูนย์แลบธนบุรีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
41C2047นางสวิตตา อยู่สีมารักษ์บริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครรอการชำระ
42C2048นายสานิตย์ คำวังโรงพยาบาลน่านน่านรอการชำระ
43C2049นางสาวพิมพ์ชนก ปะโกติโยสำนักชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครรอการชำระ
44C2059นางบุญตา ธนนวนนท์งานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วรอการชำระ
45C2050นางสาวสำรวย บัวงามแสวงหาอ่างทองรอการชำระ
46C2051นางสาวทิพวัลย์ เกษราธิคุณศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บกรุงเทพมหานครรอการชำระ
47C2052นายมานะ ชินบุตรบริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครรอการชำระ
48C2053นางรุ่งนภา คงทองสังข์รพ.ควนขนุนพัทลุงรอการชำระ
49C2054นายร.ต.สมควร แผลงฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
50C2055นางสาวสุภาภรณ์ โจมฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
51C2056นางสมจิตร เกตุรังษีรพท.นครนายกนครนายกรอการชำระ
52C2057นางสาววรัญญา ปุญญฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
53C2058นายสันติ ทองสงฆ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
54C2060นางสาววิจิตรา แสงใสงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
55C2061นางนิตยา คำกำจรกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกลาง ถ.หลวงกรุงเทพมหานครรอการชำระ
56C2062นายNikom Khamproโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่รอการชำระ
57C2063นางสาวพรธิวรรณ ทองห่อรพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์รอการชำระ
58C2064นางรัชฎา พรหมนุชานนท์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่รอการชำระ
59C2065นางสุภาพร คำเพราะลำพูนลำพูนรอการชำระ
60C2066ภญ.สุพรรณี อุ่นอบโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
61C2067นางศศิรัตมิ์ เวสสะสุนทรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษืนครสวรรค์รอการชำระ
62C2068นางสาวสรชา แสงพิชัยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
63C2069นางสาวปนัดดา สรสิทธิ์ศูนย์อุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
64C2070นางสาวอริยะคุณ เรืองงามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
65C2071นางสาวศรีสุดา กล่อมเกลาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
66C2072นางสาวอรอุมา สวนเรืองโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
67C2073นางสาววิยะดา สิงหานุวัฒน์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
68C2074นายศุภกิตติ์ พะวันโรงพยาบาลแพร่แพร่รอการชำระ
69C2075นางสาวนันทัชพร ยาวะโนภาสโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
70C2076นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรโรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชรรอการชำระ
71C2077นางสาวศิโรรัตน์ ตันยาโรงพยาบาลแม่ระมาดตากรอการชำระ
72C2078นายฉัตร วัฎิสุสุราษฎร์ธานีรอการชำระ
73C2079นายวิฑูรย์ มะบุตรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯกรุงเทพมหานครรอการชำระ
74C2080นางสาวจิตติมา หนูน้อยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีรอการชำระ
75C2081นายนิรุต อุยสอาดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีรอการชำระ
76C2082นายสุวิชา แก่นนาคำมหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
77C2083นายพยุงศักดิ์ ชาวเสมารพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
78C2084นางจิราภรณ์ สมุทระเปารยะรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
79C2085นางนงค์รัก ภูขลังนครราชสีมารอการชำระ
80C2086นางสาวศุทธินี / SOOTTINEE สารทรง / SARNSONGโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
81C2087นางอรุณี / ARUNEE สัพบุรุษ / SUPBURUTโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
82C2088นายสุรศักดิ์ / SURASAK วัฒนกูล / WATTANAKOONโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
83C2090นางสาวสุดารัตน์ หงวนเสงี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
84C2091นางอุดมลักษณ์ มายูรกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ร.พ ลำปางลำปางรอการชำระ
85C2092นางสาวน้ำทิพย์ คณากุลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
86C2093นางธัญลักษณ์ เปี่ยมงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพิจิตรพิจิตรรอการชำระ
87C2094นางโสภา สวนส้มจีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีราชบุรีรอการชำระ
88C2095นางพรชาลี ใจงวษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชตากรอการชำระ
89C2096นางปัฐมา ขาวใบไม้บ้านหมี่ลพบุรีรอการชำระ
90C2097นางจินตนา ปัญญาสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชตากรอการชำระ
91C2098นางสาวเสาวดี อินทรสมบูรณ์เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
92C2099นายธวัชชัย ชลฤทธิ์รพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยรอการชำระ
93C2100นายรติกร มะหิพันธุ์หน่วยเซลล์วิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
94C2101นางสาวศศิธร สิงห์คำหน่วยเซลล์วิทยา ภ. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ. ศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
95C2102นางสาวประภัสสร พานิชย์หน่วยเซลล์วิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
96C2103นางสาวอาริษา หมื่นพรมมาN Health Pathology Co.,Ltd.กรุงเทพมหานครรอการชำระ
97C2104นางสาวณิศศา สืบกินรN Health Pathology Co.,ltdกรุงเทพมหานครรอการชำระ
98C2105นายชัยวงศ์ มาตย์เถื่อนโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
99C2106นางสาวกีรติญา อุปัญญ์กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดรอการชำระ
100C2107นายชิษณุพงศ์ วงษ์สมศรีสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครรอการชำระ
101C2108นางสาวอนงค์นาถ สุทธิรัตนพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สงขลารอการชำระ
102C2109นางสาวชินากร พรมเกตุกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดรอการชำระ