ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อซ้ำ หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งรหัสของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล แก่เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลอื่นของท่านที่ลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตรที่ 1 Quality of care

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C1003นพ.พิพัฒน์ คูประเสริฐยิ่งรพ. มะเร็งลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
2C1005นางสาวนัทฐินีย์ สุริยโสภาโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
3C1006นางสาวอุทุมนาถ ด่านคงรักษ์โรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
4C1007นางสาวดวงใจ สุขวิสุทธิโชติโรงพยาบาลเอกชลชลบุรีรอการชำระ
5C1008นางภัทรพร ใจเย็นโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
6C1011นางธีระนุช จิตรพรหมโรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
7C1012นางสาวไตรรัตน์ วง์กันยาโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
8C1013นางสาวพรนภา ชาญเชี่ยวโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
9C1016นางจิราภรณ์ ชาติโสมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
10C1018นางสาวกานต์พิชา งามตาชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
11C1019นางสาวกนกวรรณ กิมาคมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวินชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
12C1020นางกานต์รวี แพงพงาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
13C1021นางสาวสุนทรีย์ หุ่นศรีรพ.สต.ตลาดล่างบางพระชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
14C1022นางสาวฑิตยา หมานเบ็ญหีมรพ. บางกลํ่าสงขลารอการชำระ
15C1024นางสาววิมลรัตน์ สว่างชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
16C1025นางสาวพิมลพรรณ ทองธรรมชาติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดบึงชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
17C1026นางนันท์ศศิ บุญสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดบึงชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
18C1027นางทิชาพร กุดแถลงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่มชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
19C1028นายเฉลียว สัตตมัยโรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
20C1029นางธัญยธรณ์ เกษรแก้วโรงพยาบาลุสรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
21C1030นางศศิธารา มูลทองโรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
22C1031นางดรุณี เอื้อพรปัญญาโรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
23C1032นางธิยา นุสายรัมย์โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
24C1034นางสาวประดับเพชร กล้าทางถูกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
25C1040นางสาววิจิตรา เคี่ยมทองคำโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
26C1041นางอทิติยา เพชรกูลร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
27C1042นางวงศ์ไทย พิมพิลาร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
28C1043นางนฤมล ว่าดีร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
29C1044นางสาวณัฐธิดา ชิวปรีชาโรงพยาบาลสมุทราครสมุทรสาครเสร็จสมบูรณ์
30C1045นางสาวพัชรี สังข์ด้วงโรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาครเสร็จสมบูรณ์
31C1047พญ.นิอร โชติธนประสิทธิ์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
32C1048นพ.เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
33C1050นางสาวปิยนันท์ สุนทราพงษ์รพ.สองพี่น้องจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
34C1051นางอภิญญา ชื่นเย็นโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
35C1052นางสาวสิริกร เลิศศิริวรกุลโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
36C1053นางชบาพร ฤทธิกุลสิทธิชัยรพ.แหลมฉบังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
37C1054นางสมปรารถนา แต้มทองโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
38C1055นางสุวรรณี เอี่ยมอ่อนรพ.แหลมฉบังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
39C1056นางชลธิชา คาคำเมล์รพ.สต.บ้านบ่อทองอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
40C1057นายภาสกร วันชัยจิระบุญโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีรอการชำระ
41C1058นางอุบล ตันสกุลโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
42C1059นางจิรวัจน์ สุจริยาโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
43C1060นางณัฐชานันท์ โกเนตร์สุวรรณโรงพยาบาลระยองระยองรอการชำระ
44C1061นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาทรพ.แกดำมหาสารคามเสร็จสมบูรณ์
45C1062ภญ.อักษร สุวรรณขำโรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
46C1063นายดิเรก เนียมสวรรค์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกรอการชำระ
47C1065นางสาวฉันทนา ศรีประสมโรงพยาบาลแก่งหางแมวจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
48C1067พญ.อภิญญา โชติญาโณรพ.ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
49C1068นางสาวณัฐรดา แฮคำโรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีรอการชำระ
50C1069นางสาวกัลยาณี พรรณอินทร์โรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
51C1070นางสาวพจนา ปัญญาใสโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
52C1071นางสาววาสนา คูณหาโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
53C1072นางปณิชา ภูริธิชาภรณ์รพ.เมืองชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
54C1073นางกาญจนา ธำรงสินถาวรรพ.เมืองชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
55C1074นางปุณญารัศม์ มาระเวกรพ.เมืองชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
56C1075นายนเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
57C1076นางจุฬาลักษณ์ ฐิตินันทิวัฒน์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
58C1078นางชไมพร หน่ายครรพ.พนัสนิคมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
59C1079นางสาวลัดดา ศิลาเรียมรพ.พนัสนิคมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
60C1081นางสาวยุรี เหยน้อยรพ.พนัสนิคมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
61C1082นางสาวทิวาพร พิมพ์สกุลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดาราชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
62C1083นางสาวฉัตรวดี แก้วคำรพ.ท่าตะเกียบฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
63C1084นางสาวกาญจนา ไชยบุบผารพ.ท่าตะเกียบฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
64C1085นางสาวประกายดาว ชูญาติรพ.เขมราฐอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
65C1086นางสาววัชรัี กิติมศักดิ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
66C1087นางสาวสุชาดา วิจิตรประพันธ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
67C1089นางทชภา นาคประะสริฐโรงพยาบาลปากช่องนานานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
68C1090นางสาวเกษร บัวคำโคกโรงพยาบาลปากช่องนานานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
69C1092นางจินดาวรรณ นิ่มงามโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
70C1093นางสาวศิริภา ทุมมานอกมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
71C1095นางสาวปิยะวดี ขจรโรงพยาบาลบ้านสร้างปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
72C1096นางภัค ศัลยานุบาลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์รอการชำระ
73C1097นางสาวศิริพักตร์ มัฆวาลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์นครสวรรค์รอการชำระ
74C1098นางสาวศรัณยา หงษ์ไทยโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
75C1099นางสาวสมจิตต์ วิทยาธรรัตน์โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
76C1100นางสาวจริยาภรณ์ ศรีจันทร์ฉายโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
77C1101นางสาววรรณษร อุตอามาตย์โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
78C1102นางสาวนงนุช วิริยกิจจาโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
79C1103นายธีรวัฒน์ รักษาโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
80C1104นางสาวเอริน แอบผักแว่นโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
81C1105นางสาวทวิปภา เจริญสุขโรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานีเสร็จสมบูรณ์
82C1106นางสาววันทนีย์ ทิพย์ถาวรนุกูลราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
83C1107นางสาวอรุณรัตน์ โกเสสราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
84C1108นางิอำไพศรี ไทยวงษ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดล่างบางพระชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
85C1109นางนางถนอม เข็มศรีอนามัยบ้านนาพร้าวชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
86C1110นางนางธัญชนก สุวรรณรงค์อนามัยบ้านหนองค้อชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
87C1112นางแสงดาว กัลยาโรงพยาบาลเทิงเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
88C1113นางดรุณี ทะอินทร์โรงพยาบาลเทิงเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
89C1114นางอิสรญาดา พลเยี่ยมโรงพยาบาลเทิงเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
90C1115นางแสงเดือน หมั่นผดุงโรงพยาบาลเทิงเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
91C1117นางสาวนันท์นภัส พรมมากโรงพยาบาล เซ็นทรัลปาร์คสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
92C1118ภญ.พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย์ คงคาทองโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
93C1119นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์โรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานีเสร็จสมบูรณ์
94C1120นางชุลีรัตน์ สาระรัตน์โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
95C1121นางสาวสุชาดา พรอภิรัตน์โรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานีเสร็จสมบูรณ์
96C1122นางนภาพร/Napaporn เพ็ชรมนต์/Petmonรพ.มหาราช นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
97C1123นางสาวมัตติกา โปร่งไธสงราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
98C1124นางสรญา ทองนาคโรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
99C1125นางสาวกรกนก ไชยมูลโรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
100C1126นางอารี จึงเจริญนรสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
101C1127นางสาววศินี นามวงษาเทศบาลตำบลนาหนาดนครพนมเสร็จสมบูรณ์
102C1128นางสาวประภัสสร ชมทีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
103C1129นางวชิราภรณ์ สุมนวงศ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
104C1130นางสาวดารัสนี โพธารสคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
105C1132นางอัญญารัตน์ รื่นรวยท่ายางเพชรบุรีเสร็จสมบูรณ์
106C1133นางสาวอนุธิดา ประทุมท่ายางเพชรบุรีเสร็จสมบูรณ์
107C1134นางจินตนา ขาวคงท่ายางเพชรบุรีเสร็จสมบูรณ์
108C1135นางวงษ์เส็ง ยืนยงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
109C1136นพ.เสกสรร ไข่เจริญบางปะกงฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
110C1137นางวันเพ็ญ บุญล้วนโรงพยาบาลแม่สรวยเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
111C1138นางสาวฐิตารีย์ คุลภ์อนันต์โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
112C1139ภญ.สุภลักษณ์ วงศ์พินิจวัฒนาสมิติเวช ศรีราชาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
113C1140ภญ.ศศิวิมล หงษ์สาสมิติเวช ศรีราชาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
114C1141ภก.ว.วัชระพงศ์ คงวัชระกุลสมิติเวช ศรีราชาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
115C1142นางสาวศิริพร แซ่ฮ้อโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
116C1143นางสาววิภา ศิริสมบูรณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
117C1144นางธณัศมณฑ์ ภาณุพรพงศ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
118C1145นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
119C1146นางสาวสุดารัตน์ ภูมิภู่ทองโรงพยาบาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
120C1147นางสาวศิริวรรณ สรอุบลโรงพยาบาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
121C1148นางอชิมา ชุนเกาะโรงพยาบาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
122C1149นางทรรศนีย์ นครชัยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
123C1150นางหนึ่งฤทัย แรงน้อยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
124C1151นางสาวอัฉราวรรณ โพธิ์ชูโรงพยาบาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
125C1152นางจิตลัดดา โพธิ์ผ่องรพ.มะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
126C1153นางสาวนัยนา แจ้งประจักษ์มะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
127C1154นางสำเภา แก้วโบราณโรงพยาบาลบางจากสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
128C1155นางอรุณรัตน์ มีสัมฤทธิ์โรงพยาบาลบางจากสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
129C1156นางอารียา แสงชัยภูมิโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
130C1157นางกรชนก สหเจนสีดาบางละมุงชลบุรีรอการชำระ
131C1158นางสาวจีระนันท์ วรรณโสภาบางละมุงชลบุรีรอการชำระ
132C1159นางไอรินทร์ สมฤทธิ์พรเจริญโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
133C1160นางอรรถพร( และคณะ จำนวน 7 คน) เจนไธสงโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
134C1161นางสาวชลธิชา รอดเชื้อโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
135C1162นางสาวรุ่งดาวัลย์ ฝ่ายพนอมรพ.มะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
136C1163นางสาวอริต้า โคตรชมภูมะเร็งอุดรอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
137C1164นางสาวสุจิตรา ทิพย์สนเท่ห์โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
138C1165นางวาสนา สุระโคตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งหินปูนเพชรบูรณ์เสร็จสมบูรณ์
139C1166นางสมศรี พิพัฒน์จรัสสกุลสมุทรปราการสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
140C1167นางอภิรดี การะเกดสมุทรปราการสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
141C1168นางศรัญยา ปุณโณทดสมุทรปราการสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
142C1169นางสาวสุฑิตา รูปขำดีสมุทรปราการสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
143C1170นางกลมนัทธ์ นามวิเศษสมุทรปราการสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
144C1171นางนางกฤตพร / Ms.kitaporn อยู่ศรี / yoosriโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
145C1172นางวาทินี เพ็ชรวิเศษโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
146C1173นางสาวกันติชา เสาสูงโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
147C1174นางสาวศิริพรรณ วงศ์ปัญญาโรงพยาบาลเทิงเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
148C1175นางอุษา นาคะโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
149C1176นางสมัชญา ผาดไธสงโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
150C1177นางสาวญานิล ชนะประโคนโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
151C1178นางสาวนิภาพร คำนุโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
152C1179นางสาวศรีสอาง พึ่งตาโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
153C1180นายจิรวัฒน์ สุวรรณกิจรพ.พุทธชินราชพิษณุโลกรอการชำระ
154C1181นางสาวธนาภรณ์ กันวงค์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
155C1182นางสาวนฤมล ตัดสมัยโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
156C1183นางสาวฐิติมา สีทาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
157C1184นางสาวปิยะนุช ชารัมย์รพ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
158C1185นางกฤษณา นรนราพันธ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
159C1186นางสาวพิจารณา ศรีวาจนะมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
160C1187นางสาวเบ็ญจมาศ พร้อมเพรียงรพ.มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
161C1188นายณรงค์ชัย สมใจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วรอการชำระ
162C1189นายวันชัย คงคาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วรอการชำระ

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 10

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C2001นางสาวเขมฐาภร ขุนพรหมกรุงเทพอาร์ไอเอกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
2C2002นางสวิตตา อยู่สีมารักษ์บริษัทศูนย์แลปธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
3C2003นายมานะ ชินบุตรบริษัทศูนย์แลปธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
4C2004นายชาญดนัย ประดับเพ็ชร์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
5C2005นางรัชฎาพร / Rutchadaporn ชัชวาลย์ / chutchawanโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
6C2006นายพล กองแก้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
7C2007นางสาวสุวารี ศิวะทัตสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
8C2008นายวีระพงค์ ไผ่ล้อมสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
9C2009นายณัฏฐ์ รฐาศูขนิธิดิษยารพ.จุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
10C2010นายชัยวงศ์ มาตร์เถื่อนโรงพยาบาลศุนย์อุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
11C2012นางนิตยา คำกำจรกลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.กลางกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
12C2013นางสุกานดา ปัญญาไศยฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
13C2014นางอนงค์นาถ สิทธิรัตนพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สงขลารอการชำระ
14C2015นางจงรักษ์ ศรีภาคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
15C2016นางสาวปัณณธร ศิริเวชคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
16C2017นางสาวพรธิวรรณ ทองห่อกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ. ละหานทราย จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
17C2018นางสาวสรชา แสงพิชัยสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
18C2019นางสุธาทิพย์ ชัยเขว้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
19C2020นางอุดมลักษณ์ มายูรร.พ ลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
20C2021นายวิฑูรย์ มะบุตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
21C2022นางสาวพวงผกา หล้าคำเปียงโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
22C2023นางสาวโชติกา อินทองแก้วบริษัทแล็บเฮาส์ ชลบุรีจำกัดชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
23C2024นางอัญ สุนทรธนาโชติกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
24C2025นางสาวพุทธิชานันท์ เกิดพรรพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
25C2026นางสาววิริญญา ชาญฤทธิ์บริษัทแล็บเฮาส์ ชลบุรีจำกัดชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
26C2027นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญสงเคราะห์รพ.ปทุมธานีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
27C2029นายอนุกร เชื้อบุญยืนโรงพยาบาลลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
28C2030นายศุภชัย เรืองชัยเสรีพงษ์กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
29C2031นางสาวขวัญชนก / KWANCHANOK แตงมั่นคง / THANGMANKONGสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
30C2033นายชาญชัย เวชมณีรพ.พระปกเกล้าจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
31C2034นางศศิรัศมิ์ เวสสะสุนทรรพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
32C2035นางอรุณี เวชมณีรพ.พระปกเกล้าจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
33C2036นายอำนวย ปั้นงามสุโขทัยสุโขทัยเสร็จสมบูรณ์
34C2037นางสาวอริยะคุณ เรืองงามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
35C2038นางสาวยุวเรศ ทรายแก้วพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรีสระบุรีเสร็จสมบูรณ์
36C2039นางสาวนิจกานต์ ประพันธ์รพ.พระปกเกล้าจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
37C2040นางดาวเรือง อุปรัตน์รพ.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
38C2041พญ.ณัฐชนก ถาวรวงศ์รพ.พระปกเกล้าจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
39C2042นางบุญตา ธนนวนนท์งานเซลล์วิทยา รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วเสร็จสมบูรณ์
40C2043นางสาวกีรติ ข่าขันธ์มาลีกลุ่มงานพยาธิ โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
41C2044นางสาวศิริพร สรีระศาสตร์กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
42C2045นางสาววราภรณ์ เอกวงศ์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
43C2046นางสาวศรีวิไล มีปานรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
44C2047นายนิรุต อุยสอาดร.พ.พหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีเสร็จสมบูรณ์
45C2048นายวาทศิลป์ ช่วยเหลือบริษัท กรุงเทพพยาธิเลป จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
46C2049นางสาวสุภาภรณ์ โจมฤทธิ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
47C2050นายร.ท. สมควร แผลงฤทธิ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
48C2051นายอธิพงศ์ หัสคอนบุรีโรงพยาบาลเชียงคำพะเยาเสร็จสมบูรณ์
49C2052นางรุ่งนภา คงทองสังข์โรงพยาบาล ควนขนุนพัทลุงเสร็จสมบูรณ์
50C2053นายสุวัฒน์ เอกสุภาพันธุ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์รอการชำระ
51C2056นายฉัตร ววัฏิสุโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
52C2057นางสาววรัญญา ปุญญฤทธิ์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
53C2058นายชัยยุทธ อนันต์ศิริประภาโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
54C2059นางรัชฎา พรหมนุชานนท์กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
55C2060นางจินตนา ปัญญาสอนรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากเสร็จสมบูรณ์
56C2061นาย นิคม คำเพราะโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
57C2062นางพรชาลี ใจวงษารพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตากเสร็จสมบูรณ์
58C2063นายพันทิพย์ พฤกษาผลรพ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
59C2064นางสุภาพร คำเพราะโรงพยาบาลลำพูนลำพูนเสร็จสมบูรณ์
60C2065นางบุษบวรรษ ปิงวังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
61C2066นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรโรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชรรอการชำระ
62C2067นางอรุณพรรณ /aroonpan กิ่งแก้ว/kingkaewโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
63C2068นางปัฐมา ขาวใบไม้โรงพยาบาลบ้านหมี่ลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
64C2069นางสาววาทินี อยู่ประยงค์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
65C2070นางสาวเบญจมาศ ทองขวัญโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรเสร็จสมบูรณ์
66C2071นางพุทธลักษณ์ พุกเจริญโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
67C2072นางสาวกานต์รุณี มาอุ่นรพ.หนองเสือปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
68C2073นางสาวนงลักษณ์ คงคาลัยรพ.หนองเสือปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
69C2074นายศุภกิตติ์ พะวันโรงพยาบาลแพร่แพร่รอการชำระ
70C2075นางสาวศิโรรัตน์ ตันยาโรงพยาบาลแม่ระมาดตากเสร็จสมบูรณ์
71C2076นายพรเลิศ ตันตระวิวัฒน์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
72C2077นายรุ่ง ทานะมัยสุโขทัยสุโขทัยเสร็จสมบูรณ์
73C2078นายนิติพัฒน์ / Nitiphat พาคำ / Pakamโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
74C2079นางสาวศุทธินี สารทรง โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
75C2080นางสาววริษา เจริญเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาครเสร็จสมบูรณ์
76C2081นางอรุณี สัพบุรุษโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
77C2082นายสุรศักดิ์ วัฒนกูลโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
78C2083นางสุธาสินี พลยิ่งศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
79C2084นางบำเพ็ญ หล่อพันธ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
80C2085นางสุพรรณี อุ่นอบโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เสร็จสมบูรณ์
81C2086นางเนตรชนก ไวโสภาโรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
82C2087นางสาวสำรวย บัวงามโรงพยาบาลแสวงหาอ่างทองรอการชำระ
83C2088นางวรงค์รัตน์ พลเจียงงาน เซลล์วิทยา รพ. เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เสร็จสมบูรณ์
84C2089นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครรอการชำระ
85C2090นางนวลนุฃ พลหงษ์โรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
86C2091นางสมใจ เลาหะพิพัฒน์ชัยร.พนครนายกนครนายกเสร็จสมบูรณ์
87C2092นายประสิทธิ์ แถบหอมรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
88C2094นายปรศุ กัณฑาทู้โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
89C2097นางสาวหทัยรัตน์ บุญอำนวยสุขN Health Pathology รพ.กรุงเทพภูเก็ตภูเก็ตเสร็จสมบูรณ์
90C2098นางเกษร์อุบล อุณหศิริกุลร.พ.ระนองระนองเสร็จสมบูรณ์
91C2099นายโยธิน ทองศิริโรงพยาบาลน่านน่านเสร็จสมบูรณ์
92C2100นางสาวรจนา ม่วงเล็กธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
93C2101นางวรัชนา วงศ์บุปผาร.พ.ระยองระยองรอการชำระ
94C2102นางสาวณิศศา สืบกินรN healt pathologyกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
95C2103นางสาวอาริษา หมื่นพรมมาN health Pathology Co.,Ltd.กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
96C2104นางสาวลักขณา ศรีเพ็งตราดตราดเสร็จสมบูรณ์
97C2105นางสาวปัทมรัตน์ สาริกาN health Pathology Co.,Ltd.กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
98C2106นางสาวสุรัตตญา ชิณวงค์โรงพยาบาลสมุทรปราการสมุทรปราการเสร็จสมบูรณ์
99C2107นางสาวจิราภรณ์ ศรีสงครามรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
100C2108นางสาวสุกานดา อินทรจันทร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
101C2109นางจริยาภรณ์ ตื่นเต้นดีโรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
102C2110นางสาวดวงนภา แสนปลื้มโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์สุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
103C2111นายสุวิชา / Suwicha แก่นนาคำ / Kaennakhamโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
104C2112นายวิวัฒน์ วุฒิช่วยเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
105C2113นายสันติ ทองสงฆ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
106C2114นางเอมอร ปาสาทังหน่วย เซลล์วิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
107C2115นางอุษณีย์ อูมารพ.ยะลายะลาเสร็จสมบูรณ์
108C2116นางจันทร์จิรา แซ่อุ่ยรพ.ยะลายะลาเสร็จสมบูรณ์
109C2117นายอับดุลฮาเลง ลาเต๊ะรพ.ปัตตานีปัตตานีเสร็จสมบูรณ์
110C2118นางปานฤทัย ปันทะโชติรพ.เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เสร็จสมบูรณ์
111C2119นางสาวนรินทร์ บรรเทาวงค์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
112C2120นางสาวนันทัชพร ยาวะโนภาสโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
113C2123นายเอกพจน์ ศรีม่วงรพ. มหาราชนครราชสีมานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
114C2124นายไตรรัตน์ พรหมสาขา ณสกลนครโรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์เสร็จสมบูรณ์
115C2125นายกมล วิสุวรรณกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
116C2126นางสาวพิมพ์ชนก ปะโกติโยสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครรอการชำระ
117C2127นางสาวพรพิมล เพาะปลูกสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครรอการชำระ
118C2128นางสาวขันทอง สืบจากหจก.ศูนย์พยาธิวิทยาเเละวิจัยอินเตอร์เเล็บกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
119C2129นางสาวทิพยรัตน์/THIPPAYARAT กงจีน/KONGJEENงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
120C2130นางสาวเสาวณีย์ วงศ์พัวพันธ์บริษัทกรุงเทพพยาธิแลบกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
121C2131นางสาวมัลลิกา/MALLIKA อ้วนแก้ว/OUNKAEWงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
122C2132นางสาวภัทรลดา ศรีอินทร์โรงพยาบาลสระบุรีสระบุรีรอการชำระ
123C2133นางสาวสุวดี กิตติมากุลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสเสร็จสมบูรณ์
124C2134นางสาวสุภาพร สิทธิโชติวงศ์โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
125C2135นางสาวทิพวัลย์ เกษราธิคุณศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
126C2136นายพยุงศักดิ์ / Phayungsak ชาวเสมา / Chawsamaโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
127C2137นางสาวPhloenchit Laojeenwongโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลารอการชำระ
128C2138นางสาวนภาพร ลิ่มพรเจริญโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
129C2139นายพฤฒิดล ภัทรภูตีโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์รอการชำระ
130C2140นางโสภา สวนส้มจีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
131C2141นางสาวรุ่งตะวัน ภูมิพงษ์โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
132C2142นางสาวจิราภรณ์ มหาวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลาเสร็จสมบูรณ์
133C2143นางภูศิตา จันทร์อินทร์คณะแพทย์ศาตร์สงขลานครินทร์สงขลารอการชำระ
134C2144นางอำพรณ์ แก้วจันทร์ภาควชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลารอการชำระ
135C2145นายสมโภชน์ ย่อยกระโทกโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
136C2146นางสาวทิพารัตน์ สุระมาตย์รพ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีเสร็จสมบูรณ์
137C2147นางนิสเบ๊าะ หมัดอาด้ำรพ.เจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีรอการชำระ
138C2148นายธวัชชัย ชลฤทธิ์รพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยเสร็จสมบูรณ์
139C2149นางสาวธีราพร เปลี่ยนประเสริฐรพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยรอการชำระ
140C2150นายคมสัน ลุนพรหมโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีเสร็จสมบูรณ์
141C2151นางสายสมร สุทธวัจน์โรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
142C2152พญ.ศรีสกุล คูประเสริฐยิ่งรพ. มะเร็งลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
143C2153นายวุฒินันท์ นุนารถโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
144C2154นางสาวสุพัตรา อัมพวันวงศ์สถาบันโรคทรวงอกนนทบุรีรอการชำระ
145C2155นางทิพย์วรรณ คุ้มชาวนาโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ชุมพรเสร็จสมบูรณ์
146C2156นายอภิโชติ คำแสงหมื่นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
147C2157นางสาวปารมี ภู่แย้มโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีเสร็จสมบูรณ์
148C2158นางสาวญาดา ศรีขาวพัทลุงพัทลุงเสร็จสมบูรณ์
149C2159นายนพนันท์ / Nopphanant ลาธุลี/ lathuleeรพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
150C2160นายเทอดศักดฺ์ จารุสิทธิ์รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
151C2161นายสุรจิต สมบัติคีรีไพบูลย์รพศ ขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
152C2162นางสาวน้ำทิพย์ คณากุลภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
153C2163นายสนิท รัตนเมืองโรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคามเสร็จสมบูรณ์
154C2164นางพวงพิศ ตุกล่อยเชลล์วิทยาโรงพยาบาลตรังตรังรอการชำระ
155C2165นางรัตนา พรนิมิตรโรงพยาบาลวชิระภูเก์ตภูเก็ตเสร็จสมบูรณ์
156C2166นางสาวสุรีวัลย์ พยัคฆภาพโรงพยาบาลอุตรดิตถ์/พยาธิวิทยาอุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
157C2167นายกำพล ไชยสารโรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษรอการชำระ
158C2168นพ.การัณ พรหมมีเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
159C2169นางสาวสุขฤทัย มุจนานนท์รพ. ระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
160C2171พญ.ปิยรัตน์ จีระวงศ์พานิชโรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
161C2172พญ.สมหมาย จริยสมบูรณ์โรงพยาบาลราชบุรีราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
162C2173นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะโรงพยาบาลโคกโพธิ์ปัตตานีเสร็จสมบูรณ์
163C2174นางสาวพัชรี วิชาชาติมุกดาหารมุกดาหารเสร็จสมบูรณ์
164C2175นางสาวจารุวรรณ ศรีวิลัยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯนครนายกเสร็จสมบูรณ์
165C2177นางปรีดา บุญพิศรพ.ท่าศาลานครศรีธรรมราชรอการชำระ
166C2178นางสาวสิรินยา นวลอนงค์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
167C2179นางสาวสุวิมล ชินไตรภพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
168C2180นางดารวรรณ บุตรยิ่งสถาบันประสาทวิทยากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
169C2181นายดุษฎี/dudsadee สังข์รักษา/sungraksaโรงพยาบาลนครปฐมนครปฐมรอการชำระ

หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C3002นางสาวณพัชธีนันท์ เลิศพรภคินร.พ.ทัพทันอุทัยธานีเสร็จสมบูรณ์
2C3003นางสาวสุภารัตน์ ธรรมรัตน์์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ากรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
3C3004นางสาวยุพาพรรณ จามรเนียมโรงพยาบาลตาคลีนครสวรรค์เสร็จสมบูรณ์
4C3005นางปฐมาภรณ์ นิวัฒเจริญชัยกุลโรงพยาบาลเสรีรักษ์กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
5C3006นางสาวสุพิชญา ขำเอี่ยมโรงพยาบาลสรรคบุรีชัยนาทเสร็จสมบูรณ์
6C3007นางสาวจารุมนต์ ผลบุญโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวีสงขลาเสร็จสมบูรณ์
7C3008นางสาวจารุพร สุริยาชัยโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีเสร็จสมบูรณ์
8C3009นางสาวดลกร พูลสวัสดิ์โรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
9C3010นางลัดดา เมธาชวลิตรพ.ระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
10C3011นางกนกพร ชินะข่ายรพ.ระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
11C3012นางสาวจิรานุช วัฒนจันทร์รพ.อุทัยธานีอุทัยธานีเสร็จสมบูรณ์
12C3013นางเสาวรส ดำดีรพ.กระบี่กระบี่เสร็จสมบูรณ์
13C3014นายดรุษกร มณีรัตน์เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายเสร็จสมบูรณ์
14C3015นายกิตติพงศ์ ทัตตากรโรงพยาบาลปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เสร็จสมบูรณ์
15C3016นายณัฐกร แซ่เหง่าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
16C3017นายชวินทร์ อัครวรกุลชัยโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
17C3019นางสาวพรรณนิภา ธรรมสมบัติโรงพยาบาลภูเขียวชัยภูมิเสร็จสมบูรณ์
18C3020นางสาวสินิทธ์ โกศลานันท์โรงพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
19C3021นางสาวอมรรัตน์ บุญศิริโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
20C3022นางพันธ์พิศา ตุรงค์เรือง วงษ์แสงตาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
21C3023นางสาวทติญา แย้มนามโรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
22C3024นางสาวชนัญญา เกษประเสริฐโรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์เสร็จสมบูรณ์
23C3025นางสาวกล้าวจี เกตุแก้วโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
24C3026นพ.นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพรรพ.ลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
25C3027นางสาวปิยะนีย์ ธารธนานนท์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
26C3028นางสาวศรวณะ บุษยะกนิษฐโรงพยาบาลปากช่องนานานครราชสีมาเสร็จสมบูรณ์
27C3032นางสาวขนิษฐา เกษตรวงศ์รพ.แม่สรวยเชียงรายเสร็จสมบูรณ์
28C3033นางสาวอัศวินี ทิมแสงโรงพยาบาลพนัสนิคมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
29C3034นายเดชฤทธิ์ ไชยชนะรพ.พนัสนิคมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
30C3035นางสาวสุธิดา สกุลณีรพช.ไทรน้อย จ. นนทบุรีนนทบุรีเสร็จสมบูรณ์