ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อซ้ำ หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ทำการแจ้งรหัสของท่าน พร้อมชื่อ-นามสกุล แก่เจ้าหน้าที่จะทำการลบข้อมูลอื่นของท่านที่ลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการโรคมะเร็ง

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C1003นางจันทร์เพ็ญ สามารถโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
2C1005นางจิราภรณ์ ชาติโสมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
3C1006นายปรีชา สร้อยสนทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงปราจีนบุรีรอการชำระ
4C1007นายวีระศักดิ์ ชัชวาลย์โรงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเลยเสร็จสมบูรณ์
5C1008นางชมพูนุท โยทองยศโรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
6C1009นพ.นเรศ สาวะจันทร์โรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครรอการชำระ
7C1010นางพิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนาโรงพยาบาลแหลมฉบังชลบุรีรอการชำระ
8C1011นางพาศนา บุณยะมานโรงพยาบาลสงขลาสงขลารอการชำระ
9C1013นางภาวิตา สังข์วงศ์โรงพยาบาลระยองระยองเสร็จสมบูรณ์
10C1014นางสาวนุชรีย์ อินมีโรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
11C1015นางขนิษฐา จันทราทิพย์โรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
12C1016นางชูพร / Chuporn ศรีไกรสิทธิ์ / Srikraisitโรงพยาบาลโพธารามราชบุรีเสร็จสมบูรณ์
13C1017นางสาวสุภาพ สะมะบุบโรงพยาบาลหาดใหญ๋สงขลาเสร็จสมบูรณ์
14C1019นางจุรีรัตน์ คงชีพโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
15C1020นางวัชรี กิติมศักดิ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
16C1021นางสุชาดา วิจิตรประพันธ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
17C1022นางสาวศุภากร ขวัญยืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีรอการชำระ
18C1023นางสาวสุนิสา งามสุวรรณโรงพยาบาลระยองระยองรอการชำระ
19C1024นางสาวภัสราภรณ์ ทองอินทร์โรงพยาบาลร้องกวางแพร่เสร็จสมบูรณ์
20C1025นางวัลภา พุ่มอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
21C1026นางมารีน่า ศุภกิจมงคลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
22C1027นางประชุม แท่นทองโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
23C1028นางยุพิน พยัคฆกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
24C1029นางสาวอุษาวดี เลี่ยมสกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
25C1030นางชิตาภรณ์ นาวิเศษโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
26C1031นางยุพิน พยัคฆกุลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
27C1032นางขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
28C1033นางจริยา ชูสุวรรณโรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการรอการชำระ
29C1034นางพัชรินทร์ ทองน้อยร.พ.ทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
30C1035นางสาวลาวัลย์ วงษ์ศักดิ์ศรีร.พ.พุทธชินราชพิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
31C1036นายวิบูล รัตนกูลโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
32C1037ภญ.ขจี งามเจริญโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
33C1038นางภิญญดา พรจรรยามหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
34C1040นางสาวณัฐรดา แฮคำโรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีรอการชำระ
35C1041ภญ.วิภาดา วงศ์นิสากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรชัยนาทเสร็จสมบูรณ์
36C1042นพ.พงศธร สร้อยคีรีโรงพยาบาลประจันตคามปราจีนบุรีรอการชำระ
37C1043นางสาวจารุวรรณ ยศแก้วโรงพยาบาลน่านน่านรอการชำระ
38C1044นางสาวอรพรรณ สุดใจนาคโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
39C1045นางสาวนัทฐินีย์ สุริยโสภาโรงพยาบาลเกาะสีชังชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
40C1048นางอล้สา เดชวรพันธ์โรงพยาบาลเอกชล2ชลบุรีรอการชำระ
41C1049นางมารีน่า ศุภกิจมงคลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
42C1050นางประชุม แท่นทองพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
43C1051นางทิพยาภรณ์ สุริวัลย์โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
44C1052นางสาวดรุณี อุปจันทร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
45C1053นางสาวอุมาพร พรมฤทธิ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จสมบูรณ์
46C1054นางพรรณี แจ่มแจ้งรพสต.หนองแก้วศรีสะเกษรอการชำระ
47C1055นางจันทร์เพ็ญ พละศักดิ์รพสต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษศรีสะเกษรอการชำระ
48C1057นางสาวญาดา โพคะรัตน์ศิริโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
49C1058นางสาวจำลอง ภู่พิมลโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
50C1059นางพรอนันต์ โชคบุญธิยานนท์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
51C1060นางอรวรรณ เรไรวรรณโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
52C1061นางสาวกุณฑลี พิพิธศักดิ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
53C1062นางชนก อุรัมภรณ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
54C1063นางสาวนันท์นิชา มีชัยโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
55C1064นางสาวมะลิ นภาคเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
56C1065นางอรัญญา ปาละกะวงศ์โรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
57C1066นางทวาย เต็มสอาดโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
58C1067นางจรัญญา มิตรโกสุมโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
59C1068ภญ.วัฒนพร ศรีราชโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
60C1069นางชิตาภรณ์ นาวิเศษรพ.พุทธิราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
61C1070ภญ.อินทนิน ไพศาลสุขะกุลโรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
62C1072นางสาวปวีณา สง่าแสงโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
63C1073นายธีรพงษ์ พรมมิโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
64C1074นางยุวธิดา ควรการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
65C1075นางสาวอัมภิกา โอวาทวรกิจโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
66C1076นางสาวสรัณยา รักษ์วงศ์โรงพยาบาลสงขลาสงขลาเสร็จสมบูรณ์
67C1077นางสุธิดา ไตรวงค์ย้อยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
68C1078นางธัญญา พงศ์ปรีชาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเสร็จสมบูรณ์
69C1080นางสาวเมธาภร เกษศรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
70C1083นางสาวธัญยรัตน์ ธีระคุโณปการณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
71C1084นพ.สมพงษ์ จันทร์โอวาทรพ.แกดำมหาสารคามเสร็จสมบูรณ์
72C1085นางสาวมินินทิพย์ เมืองแคล้วโรงพยาบาลตรังตรังเสร็จสมบูรณ์
73C1086นางชุลีพร ทวีชาติโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
74C1087นางสาวศิรินภา ทวีเงินโรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
75C1088ภก.วุฒิโรจน์ พงศ์ทิพย์พนัสวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครรอการชำระ
76C1089นางอัญชลี ตรุณาวงษานนท์โรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานีรอการชำระ
77C1090นางสาวสมฤทัย ศิริพันธ์โรงพยาบาลตรังเสร็จสมบูรณ์
78C1091นางสาวจิรภัทร ชุ่มศิริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
79C1092นางสาวนันทนา/NANTANA มัญญะหงษ์/MONYAHONGโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์รอการชำระ
80C1093นางสาวพจนา ปัญญาใสโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วรอการชำระ
81C1094นางสาววาสนา คูณหาโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วรอการชำระ
82C1095นางสาวกัลยาณี พรรณอินทร์โรงพยาบาลวัฒนานคนสระแก้วรอการชำระ
83C1097นางสาวภคินี วัฒนาธิษฐานวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
84C1098นพ.สัญชัย เพชรกำแพงโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์รอการชำระ
85C1099นางสาววิกานดา ขันธ์เกตุโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์รอการชำระ
86C1100นางนัธนา ชมชาติโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์รอการชำระ
87C1101นางสาวสายรุ้ง ประกอบจิตรรพ.มะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
88C1102นางศิริพร โพธิ์ศรีทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลกเสร็จสมบูรณ์
89C1103นางสาวทัศนีย์ กลั่นเขตรกิจโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์รอการชำระ
90C1104นางนฤมล ศิริมงคลโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้วรอการชำระ
91C1106นางนิตยา วิเศษแสงโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพิษณุโลกรอการชำระ
92C1108นางสาวรดาลักษม์ พงษ์เกษตรโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชรเสร็จสมบูรณ์
93C1109นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงพยาบาลขาณุวรลัษบุรีกำแพงเพชรเสร็จสมบูรณ์
94C1110นางสาวพรพรรณ เยือกเย็นบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัดสระบุรีรอการชำระ
95C1111นางนภา จิตจินดาโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลาเสร็จสมบูรณ์
96C1112นางสาวอาอีซะห์ เจ๊ะมะโรงพยาลาลปัตตานีปัตตานีเสร็จสมบูรณ์
97C1113นางนิภาพร สุขดีไม่มีชลบุรีรอการชำระ
98C1114นางสาวอาจรีย์ คงกะพันธ์โรงพยาบาลพัฒนานิคมลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
99C1115นางสาววิยะดา เรืองสุวรรณ์พัฒนานิคมลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
100C1116ภก.ชาญวิทย์ คำมาตย์โรงพยาบาลบางพลีสมุทรปราการรอการชำระ
101C1117นางสาวจุฑาภรณ์ จูทะวนิชโรงพยาบาลบางละมุงชลบุรีรอการชำระ
102C1118นางวิภาดา พร้อมพูนสุขโรงพยาบาลบางละมุงชลบุรีรอการชำระ
103C1119นางสาวโสภิดา เลขการโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีรอการชำระ
104C1120นางภัทรพร ทุนเลิศพานิชโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีรอการชำระ
105C1121นางสาวอาทิตยา ตั้งวงษ์พุทธิกุลโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีรอการชำระ
106C1122นางสาวลัดดาวัลย์ ป้อมทะเลโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีรอการชำระ
107C1123นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยโรงพยาบาลสอยดาวจันทบุรีรอการชำระ
108C1124นางประภา ชุติรัตนานันทโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
109C1125นายวิชิต สาขาโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
110C1126นางวรรณกานต์ ประโพธิ์ทังโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
111C1127นางพิกุล เหล่าชัยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
112C1128นางยุพิณ คำกรุโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
113C1129นางสาวเพียงใจ โพธิ์เงินโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
114C1130นางกนกวรรณ ธาตุทำเลโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
115C1131นางสาวปุ้ม ภูสาหัสโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วรอการชำระ
116C1132นางสาวนริศา ชลารักษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้วรอการชำระ
117C1134นางนาง สุพรรณี อินทรัศมีโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลารอการชำระ
118C1135นางสาวไปรมา ขุนโมกข์โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์รอการชำระ
119C1136นางสาวอังสุรีย์ ยาสมุทรรพ.ศรีสวรรค์นครสวรรค์รอการชำระ
120C1137นางอุษณา แต้ประยูรศรีสวรรค์นครสวรรค์รอการชำระ
121C1138นางสาวชุติกาญน์ จิตตมลกรุงเทพระยองระยองรอการชำระ
122C1140นางสาวชนกพร ธีระจินดาชลโรงพยาบาลเอกชลชลบุรีรอการชำระ
123C1141นางเบญจวรรณ์ สารวงษ์โรงพยาบาลวังสะพุงเลยรอการชำระ
124C1142นายกิตติ เพ็ญสุขโรงพยาบาลระยองระยองรอการชำระ
125C1143นายเปรื่องจิตร/Pruengjits ฆารรัศมี/Kanrussameeคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
126C1144นางสาวกุลนิษฐ์ คุ้มชนะโรงพยาบาลลาดยาวนครสวรรค์รอการชำระ
127C1145นายธีรพงศ์ แบนประเสริฐโรงพยาบาลวังทองพิษณุโลกรอการชำระ
128C1147นางสุภาวดี ผิวกลมโรงพยาบาลวังสะพุงเลยรอการชำระ
129C1148นางเบญจมาศ ธิติบดินทร์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะฆ์เชียงรายรอการชำระ
130C1149นางฉัตรฤดี ดำรงพานิชชัยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะฆ์เชียงรายรอการชำระ
131C1150นางสาวอั0ฉรา สุจาจริงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
132C1151นางปรียาดา ภาพิชานันท์โรงพยาบาลลำปางลำปางรอการชำระ
133C1152นางศรินยา ขอทะเสนโรงพยาบาลลำปางลำปางรอการชำระ
134C1153นพ.วิวัฒน์ ลีวิริยะพันธุ์โรงพยาบาลลำปางลำปางรอการชำระ
135C1154นางวรรณทนา เสาร์ชัยโรงพยาบาลลำปางลำปางรอการชำระ

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 9

ลำดับที่ Code ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน จังหวัด สถานะ
1C2001นางสาวเขมฐาภร ขุนพรหมกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
2C2003นางศิริลักษณ์ /Siriluk รวมทรัพย์/Ruamsupโรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีรอการชำระ
3C2004นางภักค์วิภา บุญกิตติพรแผนกพยาธิวิทยา รพ. แมคคอร์มิคเชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์
4C2005นางบุษบวรรษ ปิงวังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
5C2006นายวิวัฒน์ วุฒิช่วยโรงพยาบาลเชียงรายปะชานุเคราะห์เชียงรายรอการชำระ
6C2008นายนพรัตน์ / Nopparat หาญมานพ / Hanmanopโรงพยาบาลมะเร็งลำปางลำปางเสร็จสมบูรณ์
7C2009นางสาวยุวเรศ ทรายแก้วโรงพยาบาลศูนย์สระบุรีสระบุรีรอการชำระ
8C2010นางสาวนิจกานต์/Nitchagan ประพันธ์/Prapunพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
9C2011นางสาวพุทธิชานันท์ เกิดพรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีปทุมธานีเสร็จสมบูรณ์
10C2012นางสาวนภาพร ลิ่มพรเจริญโรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลารอการชำระ
11C2013นางอรุณี/Arunee เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
12C2014นายชาญชัย /Chanchai เวชมณี/Vatemaneeพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)/Pathology(Prapokklao Chanthaburi)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
13C2016นางดาวเรือง อุปรัตน์รพ.ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
14C2017นางสาวลักขณา ศรีเพ็งงานเซลล์วิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ตราดรอการชำระ
15C2018นางณัฐชนก/Nutchanok ถาวรวงศ์/Thawornwongพยาธิวิทยา(รพ.พระปกเกล้า)/Pathology(Prapokkoa)จันทบุรีเสร็จสมบูรณ์
16C2019นางสาวกีรติ ข่าขันธ์มาลีงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รอการชำระ
17C2020นางอรุณพรรณ กิ่งแก้วงานเซลล์วืทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชลพบุรีรอการชำระ
18C2021นายอำนวย ปั้นงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสุโขทัยสุโขทัยเสร็จสมบูรณ์
19C2023นายสุวัฒน์ เอกสุภาพันธุ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์รอการชำระ
20C2024นางวรงค์รัตน์ พลเจียงงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลเพขรบูรณ์เพชรบูรณ์เสร็จสมบูรณ์
21C2025นางดวงใจ เซ่งเหลียนระนองเสร็จสมบูรณ์
22C2026นายพันทิพย์ พฤกษาผลรพ.พระนารายณ์มหาราชลพบุรีรอการชำระ
23C2028นางสาวทิพยรัตน์ กงจีนโรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
24C2029นางสาวมัลลิกา อ้วนแก้วโรงพยาบาลเลยเลยเสร็จสมบูรณ์
25C2030นางจงรักษ์ ศรีภาภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
26C2031นางRutchadaporn chutchawanโรงพยาบาลวังสะพุงเลยเสร็จสมบูรณ์
27C2034นางอัญ สุนทรธนาโชติกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
28C2035นายวีระพงค์ ไผ่ล้อมสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
29C2036นางสาวสุวารี ศิวะทัตสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
30C2037นายพล กองแก้วสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครรอการชำระ
31C2038นางสาวปัณณธร ศิริเวชภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
32C2040นางสุธาทิพย์ เพิ่มชีลองกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิรอการชำระ
33C2043นายศุภชัย เรืองชัยเสรีพงษ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
34C2044นายชัยยุทธ อนันต์ศิริประภารพ.ราชวิถีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
35C2045นางสาววริษา เจริญเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาครรอการชำระ
36C2046นางสาวทิพารัตน์ สุระมาตย์ศูนย์แลบธนบุรีกรุงเทพมหานครรอการชำระ
37C2047นางสวิตตา อยู่สีมารักษ์บริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
38C2048นายสานิตย์ คำวังโรงพยาบาลน่านน่านรอการชำระ
39C2049นางสาวพิมพ์ชนก ปะโกติโยสำนักชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครรอการชำระ
40C2059นางบุญตา ธนนวนนท์งานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วสระแก้วรอการชำระ
41C2050นางสาวสำรวย บัวงามแสวงหาอ่างทองรอการชำระ
42C2051นางสาวทิพวัลย์ เกษราธิคุณศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บกรุงเทพมหานครรอการชำระ
43C2052นายมานะ ชินบุตรบริษัทศูนย์แลบธนบุรี จำกัดกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
44C2053นางรุ่งนภา คงทองสังข์รพ.ควนขนุนพัทลุงเสร็จสมบูรณ์
45C2054นายร.ต.สมควร แผลงฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
46C2055นางสาวสุภาภรณ์ โจมฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
47C2056นางสมจิตร เกตุรังษีรพท.นครนายกนครนายกรอการชำระ
48C2057นางสาววรัญญา ปุญญฤทธิ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
49C2058นายสันติ ทองสงฆ์รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีรอการชำระ
50C2060นางสาววิจิตรา แสงใสงานเซลล์วิทยา โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
51C2061นางนิตยา คำกำจรกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกลาง ถ.หลวงกรุงเทพมหานครรอการชำระ
52C2062นายNikom Khamproโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่รอการชำระ
53C2063นางสาวพรธิวรรณ ทองห่อรพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์บุรีรัมย์รอการชำระ
54C2064นางรัชฎา พรหมนุชานนท์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่รอการชำระ
55C2065นางสุภาพร คำเพราะลำพูนลำพูนรอการชำระ
56C2066นางสุพรรณี อุ่นอบโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์รอการชำระ
57C2067นางศศิรัตมิ์ เวสสะสุนทรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษืนครสวรรค์รอการชำระ
58C2068นางสาวสรชา แสงพิชัยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
59C2069นางสาวปนัดดา สรสิทธิ์ศูนย์อุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
60C2070นางสาวอริยะคุณ เรืองงามโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
61C2071นางสาวศรีสุดา กล่อมเกลาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
62C2072นางสาวอรอุมา สวนเรืองโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์รอการชำระ
63C2073นางสาววิยะดา สิงหานุวัฒน์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีเสร็จสมบูรณ์
64C2074นายศุภกิตติ์ พะวันโรงพยาบาลแพร่แพร่รอการชำระ
65C2075นางสาวนันทัชพร ยาวะโนภาสโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอุบลราชธานีรอการชำระ
66C2076นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรโรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชรรอการชำระ
67C2077นางสาวศิโรรัตน์ ตันยาโรงพยาบาลแม่ระมาดตากรอการชำระ
68C2078นายฉัตร วัฎิสุสุราษฎร์ธานีรอการชำระ
69C2079นายวิฑูรย์ มะบุตรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯกรุงเทพมหานครรอการชำระ
70C2080นางสาวจิตติมา หนูน้อยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีรอการชำระ
71C2081นายนิรุต อุยสอาดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากาญจนบุรีรอการชำระ
72C2082นายสุวิชา แก่นนาคำมหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
73C2083นายพยุงศักดิ์ ชาวเสมารพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
74C2084นางจิราภรณ์ สมุทระเปารยะรพ.มหาราชนครราชสีมานครราชสีมารอการชำระ
75C2085นางนงค์รัก ภูขลังนครราชสีมารอการชำระ
76C2086นางสาวศุทธินี / SOOTTINEE สารทรง / SARNSONGโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
77C2087นางอรุณี / ARUNEE สัพบุรุษ / SUPBURUTโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
78C2088นายสุรศักดิ์ / SURASAK วัฒนกูล / WATTANAKOONโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
79C2090นางสาวสุดารัตน์ หงวนเสงี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
80C2091นางอุดมลักษณ์ มายูรกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค ร.พ ลำปางลำปางรอการชำระ
81C2092นางสาวน้ำทิพย์ คณากุลโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
82C2093นางธัญลักษณ์ เปี่ยมงามพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพิจิตรพิจิตรรอการชำระ
83C2094นางโสภา สวนส้มจีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีราชบุรีรอการชำระ
84C2095นางพรชาลี ใจงวษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชตากรอการชำระ
85C2096นางปัฐมา ขาวใบไม้บ้านหมี่ลพบุรีเสร็จสมบูรณ์
86C2097นางจินตนา ปัญญาสอนสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชตากรอการชำระ
87C2098นางสาวเสาวดี อินทรสมบูรณ์เจริญกรุงประชารักษ์กรุงเทพมหานครรอการชำระ
88C2099นายธวัชชัย ชลฤทธิ์รพ.ศรีสังวรสุโขทัยสุโขทัยรอการชำระ
89C2100นายรติกร มะหิพันธุ์หน่วยเซลล์วิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
90C2101นางสาวศศิธร สิงห์คำหน่วยเซลล์วิทยา ภ. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ. ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
91C2102นางสาวประภัสสร พานิชย์หน่วยเซลล์วิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราชกรุงเทพมหานครเสร็จสมบูรณ์
92C2103นางสาวอาริษา หมื่นพรมมาN Health Pathology Co.,Ltd.กรุงเทพมหานครรอการชำระ
93C2104นางสาวณิศศา สืบกินรN Health Pathology Co.,ltdกรุงเทพมหานครรอการชำระ
94C2105นายชัยวงศ์ มาตย์เถื่อนโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีรอการชำระ
95C2106นางสาวกีรติญา อุปัญญ์กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดรอการชำระ
96C2107นายชิษณุพงศ์ วงษ์สมศรีสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครรอการชำระ
97C2108นางสาวอนงค์นาถ สุทธิรัตนพันธ์คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สงขลารอการชำระ
98C2109นางสาวชินากร พรมเกตุกลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดรอการชำระ
99C2110นางศิริพร มีทองรพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
100C2111นาง สุกานดา ปัญญาไศยโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครรอการชำระ
101C2112นางอรสา อัมพรายน์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีเสร็จสมบูรณ์
102C2113นายวนิกร กาศเรือนแก้วโรงพยาบาลแม่สอดตากเสร็จสมบูรณ์
103C2114นางสาวเสาวณีย์ วงศ์พัวพันธ์บริษัทกรุงเทพพยาธิแลบกรุงเทพมหานครรอการชำระ
104C2115นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครรอการชำระ
105C2116นางพัลลภา พัฒนวงศ์สถาบันพยาธิวิทยากรุงเทพมหานครรอการชำระ
106C2117นางสาวบุณฑริกา จุนถาวรรพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
107C2118นายดิลก จันทนาอรพินท์รพ.นครปฐมนครปฐมรอการชำระ
108C2119นางอุษณีย์ อูมารพ.ยะลายะลารอการชำระ
109C2120นางสุธาสินี พลยิ่งรพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นขอนแก่นรอการชำระ
110C2121นางจันทร์จิรา แซ่อุ่ยรพ.ยะลายะลารอการชำระ
111C2122นายดุษฎี สังข์รักษารพ.นครปฐมนครปฐมเสร็จสมบูรณ์
112C2124นางนิสเบ๊าะ/NISSABOH หมัดอาด้ำ/MADARDUMโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรีรอการชำระ
113C2125นางเกตวลี / KATEWALEE ทุมสท้าน / TUMSATANTโรงพยาบาลชลบุรีชลบุรีรอการชำระ
114C2126นางจันทร์เพ็ญ ชำนาญสงเคราะห์รพ.ปทุมธานีปทุมธานีรอการชำระ
115C2127นางสาวพัชรี วิชาชาติกลุ่มงานพยาธิ โรงพยาบาลมุกดาหารมุกดาหารรอการชำระ
116C2128นางสาวสุพัตรา อัมพวันวงศ์สถาบันโรคทรวงอกนนทบุรีรอการชำระ
117C2129นางสุภัทรา มิ่งปรีชาโรงพยาบาลแพร่แพร่รอการชำระ
118C2130นางสาวเกษราภรณ์ ส่งแก้วโรงพยาบาลเลิดสินกรุงเทพมหานครรอการชำระ
119C2131นางสาวสุมารินทร์ ประทุมแก้วคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครรอการชำระ
120C2132นายอับดุลฮาเลง ลาเต๊ะโรงพยาบาลปัตตานีปัตตานีรอการชำระ
121C2133นางวรัชนา วงศ์บุปผาโรงพยาบาลระยองระยองรอการชำระ
122C2134นางสายสมร สุทธวัจน์โรงพยาบาลแหลมฉบัง อ่าวอุดมชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
123C2135นพ.น.ท. ไตรรัตน์ ทองโปร่งรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรีเสร็จสมบูรณ์
124C2136นพ.กรัณย์ พรหมมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีเสร็จสมบูรณ์
125C2137นายยุทธนา อินทนนท์โรงพยาบาลขุขันธ์ศรีสะเกษรอการชำระ
126C2138นางสาวโชติกา อินทองแก้ว-ชลบุรีรอการชำระ
127C2139นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะโรงพยาบาลโคกโพธิ์ปัตตานีรอการชำระ
128C2140นางสาวสุรีวัลย์ พยัคฆภาะพยาธิวิทยา/โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์รอการชำระ
129C2141นางเนตรชนก ไวโสภาโรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นเสร็จสมบูรณ์
130C2142นางสาวPoungpit Tookloyตรังตรังรอการชำระ
131C2143นพ.อุฬาร สวนขวัญโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์
132C2144นพ.ยุทธพงศ์ ศรีคชสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครรอการชำระ